Skip to main content
 • Nieuws
 • Meer ambitie nodig voor Brusselse economie

Meer ambitie nodig voor Brusselse economie

 • 15/10/2019

De nieuwe Brusselse regeringsploeg legt in zijn regeerakkoord sterk de klemtoon op de ecologische en sociale agenda. De economische agenda krijgt een minder prominente plaats. Er zijn tal van positieve voornemens, maar we missen een economische strategie met de ambitie om Brussel sterker te maken als internationale hotspot voor talent en bedrijven.

Tekst: Jan Van Doren

De nieuwe Brusselse regering kwam half juli al tot stand, als eerste nieuwe regering na de verkiezingen van 26 mei. Het is een coalitie van de Franstalige partijen PS, Ecolo en Défi en de Vlaamse partijen Groen, Open VLD en one.brussels (met sp.a als kern). De regering wordt opnieuw geleid door Rudi Vervoort (PS), die daarmee toe is aan zijn derde mandaat als Brussels minister-president.

 

regering

 

Duurzame ontwikkeling

De nieuwe coalitie legt een sterke klemtoon op de transitie naar een duurzame, circulaire economie. Op sociaal vlak wordt ingezet op armoedebestrijding, sociale huisvesting, wijkontwikkeling, begeleiding en opleiding van werkzoekenden.

Het zijn terechte aandachtspunten, die ook de aantrekkelijkheid van de Brusselse metropool voor talent en bedrijven ten goede kunnen komen. Maar de economische ambitie als internationale hotspot moet evenzeer ter harte worden genomen met het oog op echt duurzame ontwikkeling. En dat lijkt niet verzekerd. Integendeel, er zijn enkele knipperlichten.

Zo is er de eenzijdige benadering van de luchthaven als bron van hinder, zonder oog voor de positieve effecten voor economie en jobs, ook voor Brusselaars. Wat 5G betreft, wil de Brusselse regering eerst nog meer onderzoek naar de gezondheidseffecten. Er is tevens voorbehoud bij de plannen van de Vlaamse regering inzake de ring. Ook hier worden bijkomende studies gevraagd. Er zijn wel intenties voor de herontwikkeling van terreinen om industrie of logistiek te kunnen verankeren, maar zonder concrete engagementen. Inzake werkgelegenheid zijn tal van maatregelen voorzien om werklozen op te leiden en te begeleiden, maar er is geen sprake van mogelijke sancties. Bedrijven worden dan weer geviseerd wegens vermeende discriminatie en onvoldoende kwalitatieve jobs.

Economische stimulansen

Missen we een uitgesproken economische ambitie en strategie in het regeerakkoord, het bevat wel tal van positieve stimulansenvoor ondernemingen. Het blijft echter vaak beperkt tot vage intenties. Afwachten dus wat er mee gedaan wordt. Hierbij een kort overzicht:

 • De mogelijkheid wordt onderzocht om competitiviteitspolen op te richten, nl. clusters in toekomstgerichte sectoren (vooral digitale en creatieve economie), in samenwerking met de andere gewesten.
 • Bedrijven zullen ondersteund worden in digitalisering. Er komt een onderzoekscentrum rond Artificiële Intelligentie.
 • Er komen nieuwe financieringsinstrumenten voor bedrijven die moeilijk krediet krijgen.
 • hub.brussels (het Brussels Agentschap voor Bedrijfsondersteuning) krijgt de opdracht om een vertrouwensband te scheppen met grote multinationals, om delokalisatie te vermijden.
 • De regering zal zich inspannen om buitenlandse bedrijven aan te trekken, vooral actief in fintech, de audiovisuelesector, biowetenschappen, juridische en publieke zaken, duurzame bouw, kleinhandel (o.a. mode en design).
 • Er wordt een uniek loket ingericht voor bedrijven die naar Brussel willen komen.
 • Vergunningsprocedures worden vereenvoudigd, indien na een evaluatie van de nieuwe regelgeving blijkt dat die niet voldoende is. 

De nieuwe coalitie legt een sterke klemtoon op de transitie naar een duurzame, circulaire economie.

-

Werkzoekenden begeleiden

Het regeerakkoord bevat een hele reeks stimulerende maatregelen om werkzoekenden aan de slag te krijgen, en jongeren beter op te leiden:

 • Alle werkzoekenden krijgen een gepaste begeleiding (“oplossingsgarantie”).
 • Actiris zal een aanbod voor 55+ uitwerken, en samen met sociale partners een werkstrategie voor ouderen.
 • Werkzoekenden krijgen een opleidingspremie van 4 euro per uur en tegemoetkomingen voor mobiliteit. 
 • Stages en alternerend leren worden versterkt, en het taalopleidingsaanbod verruimd. 
 • Er wordt ingezet op samenwerking tussen Actiris, VDAB en Bruxelles Formation, evenals tussen het Nederlandstalige en Franstalige onderwijs.

Maar het regeerakkoord zegt niets over de plichten van werkzoekenden, met controle en sanctionering als onderdeel van een activeringsbeleid. Wel worden ondernemingen geviseerd: zij krijgen verscherpte controle bij vermeende discriminatie, en een onderzoek of de jobs wel ‘kwaliteitsvol’ zijn.

Mobiliteit verbeteren

Er worden tal van positieve aanzetten gegeven voor de aanpak van de mobiliteit. We vermelden onder meer de plannen rond:

 • Overstapparking
 • Metro, met de aanleg van lijn 3 en meer frequentie op bestaande lijnen
 • Bijkomende investeringen in tramlijnen
 • Coördinatie van werken
 • Opwaardering van S-stations
 • Invoering van een kilometerheffing voor personenwagens (in overleg met andere gewesten)
 • Aanmoediging transport over water

Maar er zijn ook knipperlichten op het vlak van mobiliteit. De Brusselse vraag naar nieuwe studies voor de Ring dreigt voor vertraging te zorgen. Het dossier van de luchthaven wordt louter negatief benaderd. Zo wordt verwacht dat de luchthaven zijn activiteit en infrastructuur aanpast aan de Brusselse leefkwaliteit; de nacht moet worden verlengd tot 7u; de geluidsnormen zullen nog strikter worden gesanctioneerd … Opmerkelijk is verder de striktere regulering die men de taxidiensten wil opleggen.

Beter bestuur?

Het regeerakkoord bevat een uitgebreid institutioneel hoofdstuk. Voor de versterking van de interregionale samenwerking wordt alsnog gerekend op de opstart van een Hoofdstedelijke Gemeenschap (samenwerkingsverband tussen gewesten, federaal, gemeenten van Brussel, Vlaams- en Waals-Brabant), tariefintegratie en openbaar vervoerplan voor het hele grootstedelijk gebied, en een sterke samenwerking gewesten-gemeenschappen rond onderwijs en arbeidsmarkt.

Verder wordt de interne rationalisatie van de relaties tussen gewest en gemeenten op de agenda gezet, maar beperkt men zich tot overlegrondes hierover, zonder concrete engagementen.

Prioritaire aandachtspunten

De Brusselse metropool beschikt als internationaal beslissingscentrum over aanzienlijke troeven voor het aantrekken van bedrijven en nieuwe investeringen, maar dat vergt een flankerend sociaaleconomisch beleid met een duidelijke ambitie om de Brusselse metropool als internationale
hotspot (verder) te ontwikkelen.

Onze prioritaire aandachtspunten daarbij:

 • Internationale positie van de luchthaven verzekeren
 • Uitrol van 5G zo snel mogelijk opstarten
 • Herontwikkeling bedrijvenzones langs kanaal en langs de as naar de luchthaven opstarten
 • Een mobiliteitsakkoord met Vlaanderen over de snelle opstart van mobiliteitswerven rond Brussel (ring, tramlijnen, fietssnelwegen, overstapparkings, afspraken om hinder te beperken, rekeningrijden)
 • Versterkte activering en toeleiding Brusselse werkzoekenden naar de Vlaamse rand

Het spreekt voor zich dat de Brusselse regering voor deze opdrachten dient te kunnen rekenen op de constructieve medewerking van de Vlaamse regering.
Ook daar zal Voka Metropolitan zijn stem laten horen (bij het ter perse gaan was het Vlaamse regeerakkoord nog niet gekend).

Contactpersoon

Proximus

Artikel uit publicatie

BMW Brussels
ING
Logo Mensura
Proximus
SD Worx
Logo KPMG
Logo Premed
Logo Randstad