Skip to main content
  • Nieuws
  • "Maak beleidsplan voor indeling ruimte snel concreet"

"Maak beleidsplan voor indeling ruimte snel concreet"

  • 23/07/2018

Werkgeversorganisatie Voka is tevreden met de beslissingen die de Vlaamse regering heeft genomen in het zogenaamde Klimaatplan. Dat plan heeft een grote impact op de Vlaamse bedrijven. “We zijn blij dat onze visie is gevolgd”, zegt Renilde Craps, gedelegeerd bestuurder van Voka – Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen. “Op het vlak van ruimtelijke ordening blijven we op onze honger. Maak daarom het beleidsplan snel concreet.”

 

Het Vlaams Klimaatplan geeft aan hoe we de broeikasgasemissies in Vlaanderen tegen 2030 met 35% willen reduceren. Voka heeft daarbij altijd gepleit voor een win-win tussen klimaat en economie: bedrijven werken graag mee aan de klimaatdoelstellingen als die technisch en economisch haalbaar zijn. Eerst is wel een compleet onhaalbare reductiedoelstelling vooropgesteld.

 

Onder impuls van Voka en de Vlaamse sectorfederaties is dit bijgestuurd naar een ambitieus maar realistisch streefcijfer voor de Vlaamse industrie van -21% tegen 2030. Ook focust het Vlaams Klimaatplan terecht op inspanningen bij gebouwen en transport, aangezien daar het grootste potentieel zit voor reductie van broeikasgassen. Het is goed dat particulieren ook een deel van de inspanningen moeten leveren.

 

Te beperkt

 

Voka blijft wel op zijn honger zitten op het vlak van ruimtelijke ordening. Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) is te beperkt. Er is enkel gesproken over de strategische visie. “We staan eigenlijk nog geen stap verder”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka. “De beleidskaders van het BRV moeten immers de lange termijndoelstellingen concreet maken. We weten dus nog niet waar we precies aan toe zijn op het vlak van ruimtelijke ordening. Dat is jammer, want ook daar is snel duidelijkheid nodig om investeringsprojecten te kunnen realiseren en de fileknoop te ontwarren. We vragen dat de Vlaamse regering de beleidskaders van het BRV dit najaar zeker nog finaliseert.”

 

Voka heeft zich steeds geschaard achter de doelstelling van het BRV: het ruimtebeslag afbouwen door zones die goed scoren op het vlak van bereikbaarheid en voorzieningsniveau extra te ontwikkelen en zo open ruimte te vrijwaren.

“Er zijn heel wat ongunstig gelegen gebieden die de overheid nu niet verder kan ontwikkelen. Voka dringt er op aan dat hier een billijke vergoeding tegenover staat. De overheid moet daarom goed gelegen maar ongebruikte bedrijventerreinen dringend activeren. Als de overheid gebieden schrapt, moeten ze die op een andere locatie compenseren. Voor terreinen die niet geschikt zijn voor ontwikkeling als bedrijvenzone, moet een planologische ruil mogelijk zijn. Jammer dat er nu enkel een strategische visie voorligt”, zegt Renilde Craps, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Mechelen-Kempen.

 

Treffende voorbeelden

 

Voor de regio Mechelen-Kempen zijn er treffende voorbeelden. Dit is maar een greep uit het totale aantal plaatsen waar er verbetering mogelijk is:

 

Dessel  - Hoogvelden: het terrein is niet optimaal om als bedrijfszone te functioneren. Daarvoor ligt het te dicht bij de dorpskern. Hier dringt zich een planologische ruil op

 

Geel – Zammelseweg: dit is een terrein dat geschikt is, maar het is onduidelijk waarom het onbenut blijft. Mogelijk is het vroeger ingekleurd als industriegrond en maakt het nu geen deel uit van een logisch ontwikkelingsproces

 

Heist-op-den-Berg – Itegem K. Govaertsstraat: dit terrein ligt in overstromingsgevoelig gebied aan de Nete. Het is niet ideaal om als bedrijventerrein te dienen. Een planologische ruil dringt zich op

 

Heist-op-den-Berg – Heistse Hoek: hier ligt nog 3,9 hectare onbebouwde en ongebruikte grond in aanbieding

 

Bornem – Colomalaan: hier ligt nog 4,2 hectare aan grond die niet ontwikkeld wordt

Contactpersoon

Wim Brillouet

Manager belangenbehartiging & woordvoerder

Advertentie Vermant - mei