Skip to main content
  • Nieuws
  • Limburgse economie zet vakantie mooi in

Limburgse economie zet vakantie mooi in

  • 30/06/2017

Vorige maand bereikte onze conjunctuurbarometer een bijna ongekende hoogte en werd de kaap van 100 indicatorpunten overschreden. De top lag in mei en vanaf juni zetten we de terugval in maar ook dat is relatief.        

In vergelijking met dezelfde periode een jaar geleden ligt onze conjunctuurbarometer bijna 20 indicatorpunten hoger (81.19 in juni 2016) en schommelt vandaag nog steeds rond de 100 indicatorpunten. De top bereikten we vorige maand met 100.67 indicatorpunten terwijl juni nog goed is voor 99.54 indicatorpunten. We kunnen dus spreken van een minimale krimp. In het najaar verwachten we een terugval tot 92 indicatorpunten.

De export is nog steeds de sterkhouder van onze Limburgse economie en draagt sterk bij tot de utistekende prestaties van onze barometer. Ook de bouwsector ondersteunt de expansieve tendens in de conjunctuurbarometer nog steeds. Binnen de automobielsector zijn de vooruitzichten op korte termijn nog positief terwijl op middellange termijn twijfels naar boven komen. Toerisme zit op een gelijkaardig niveau als in dezelfde periode een jaar geleden. Ook vanuit de arbeidsmarkt zijn er weinig opvallende veranderingen: de werkloosheid blijft ruim 10% onder het niveau van een jaar geleden.

Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – Kamer van Koophandel Limburg, reageert positief: “We werden de voorbije maanden geconfronteerd met een alsmaar stijgende tendens in onze conjunctuurbarometer. De piek is ondertussen bereikt en het lijkt alsof we even een bovengrens hebben bereikt. De terugval die zich vanaf deze maand inzet betekent geenszins dat we moeten panikeren. Met een indicatorwaarde van 90 punten doen we het allesbehalve slecht als we de afgelopen jaren bekijken.”

Conjunctuurbarometer Voka - KvK Limburg en NBB 

(Juni 2017 - november 2017)

Conjunctuurbarometer

Starters

Tabel: Aantal starters in Limburg

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 YtY
januari 502 457 527 407 765 866 +13,20%
februari 308 267 291 387 470 413 -12,13%
maart 316 273 282 319 365 384 +5,21%
april 453 461 506 631 694 664 -4,32%
mei 279 323 284 331 391 436 +11,51%
juni 255 230 221 276 283  
   
juli 435 436 473 604 580    
augustus 235 200 252 341 369    
september 222 211 211 364 413    
oktober 501 506 573 781 811    
november 247 275 284 341 411    
december 257 231 261 336 363    
Tussentijds totaal 1858 1781 1890 2075 2685 2763 +2,91%
Totaal 4010 3870 4165 5118 5915 2763  
grafiek 2
Bron: Voka - KvK Limburg

Mei 2017 was weer een absolute recordmaand wat het aantal starters betreft met 436 starters. Dat is een stijging van 11.51% t.o.v. het aantal starters in mei 2016. Dit bevestigt alleen maar de trend van de voorbije maanden: het aantal starters in 2017 ligt op recordkoers. Het totaal aantal starters ligt voorlopig 2.91% hoger dan een jaar geleden.

 

Export sterkhouder economie

Zowel voor de exportwaarden als de transacties zijn de trends neerwaarts gericht. Wat de transacties betreft is de trend zelfs significant neerwaarts gericht. Beide trends zijn wel identiek aan de trends van dezelfde periode een jaar geleden.

Beide year-to-year differentials blijven stevig positief. De year-to-year differential voor de exportwaarden blijft op het niveau van een maand geleden (16.37%) maar zit wel onder het niveau van twee maanden geleden (23.27%) De year-to-year differential voor de transacties groeit sterk tot 22.73% t.o.v. 16.77% de voorbije twee maanden.

De export blijft structureel sterker presteren dan een jaar geleden en zorgt dus voor de nodige ondersteuning van onze conjunctuurbarometer. Zowel op korte als middellange termijn zal deze trend aanhouden.

 

Bouw ondersteunt economie

In de bouwsector zijn, net als vorige maand, drie van de vijf trends opwaarts gericht, maar geen enkele is significant. Het gaat om de trends inzake de residentiële nieuwbouw en de te realiseren niet-residentiële volumes. Het aantal vergunningen residentiële renovatiebouw vertoont een significant negatieve trend maar deze is wel minder uitgesproken dan een jaar geleden. Wat het aantal vergunningen niet-residentiële nieuwbouw betreft stellen we een quasi perfecte stagnatie vast.

De year-to-year differential voor het aantal bouwvergunningen residentiële nieuwbouw klimt verder omhoog. Na de rode cijfers twee maanden geleden, loopt de year-to-year differential verder op tot 18.4%. De year-to-year differential voor de te realiseren oppervlakte residentiële nieuwbouw klimt eveneens uit de rode cijfers (2.23% t.o.v. -8.92% vorige maand). Dit ligt wel nog ver van de 20% die tot drie maanden geleden werd genoteerd. De year-to-year differential voor de vergunningen residentiële renovatiebouw kruipt dichter naar het nulpunt (-9.57% t.o.v. -12.86% vorige maand).

Een sterke daling stellen we vast voor de af te leveren vergunningen niet-residentiële nieuwbouw. De aangekondigde krimp daalt opvallend sterk van 13.18% vorige maand tot een year-to-year differential van -19.29% nu (t.o.v. 21.9% en 36.08% resp. twee en drie maanden geleden). De year-to-year differential voor de te realiseren volumes niet-residentiële nieuwbouw blijft stevig positief (33.89%) maar verliest ook terrein in vergelijking met de voorbije twee maanden (gemiddeld 48%).

De conjunctuur wordt sterk gedragen door de bouwsector. De niet-residentiële bouw lijkt mogelijk aan een rustpauze toe terwijl de residentiële bouw zijn opmars stevig voortzet waardoor de verminderende slagkracht van de niet-residentiële bouw ruimschoots gecompenseerd wordt.

 

Automobielsector houdt stand

Beide trends in de automobielsector zijn licht neerwaarts gericht. De trends zijn nog steeds significant. Het trendprofiel is wel identiek aan het patroon van een jaar geleden.

De year-to-year differential voor de bedrijfswagens blijft in de buurt van een maand geleden (5.9% t.o.v. 6.36% een maand geleden). Twee maanden geleden bedroeg de year-to-year differential weliswaar nog ruim 12%. De year-to-year differential voor de personenwagens wordt opnieuw positief (0.21% t.o.v. -1.32 vorige maand) maar blijft duidelijk flirten met het nulpunt.

Het totaal aantal inschrijvingen blijft hoger dan dezelfde periode een jaar geleden. Op korte termijn draagt de automobielsector dus nog bij tot de regionale conjunctuurontwikkeling maar op middellange termijn durven we geen voorspelling formuleren.

 

Toerisme stabiel

De vier indicatoren vertonen een neerwaartse trend. Voor aankomsten en overnachtingen zijn de trends niet significant en qua intensiteit identiek aan de trends van vorig jaar. De trends voor de bezettingsgraden zijn wel significant neerwaarts gericht en verlopen ook negatiever dan een jaar geleden.

De year-to-year differential voor de aankomsten blijft stabiel (6.67% t.o.v. 6.45% vorige maand). Hetzelfde stellen we vast voor de overnachtingen (5.1% t.o.v. 5.26% vorige maand). Voorlopig wordt de terugval van de voorbije maanden wel nog niet gerecupereerd.

Voor de bezettingsgraden komen de year-to-year differentials in de rode cijfers. Voor de bezettingsgraad van alle logies blijft de year-to-year differential negatief (-0.67% t.o.v. -0.57% vorige maand). De year-to-year differential voor de bezettingsgraad van de hotels, die vorige maand nog flirtte met het nulpunt (0.17%), duikt verder weg tot -2.64% nu.

Binnen de toeristische sector stellen we dezelfde tendens tot algemene stagnatie als een jaar geleden vast. Op middellange en lange termijn verwachten we een conjunctuurneutrale bijdrage.

 

Werkloosheid 10% lager dan vorig jaar

Het trendpatroon voor beide geslachten verloopt quasi perfect vlak ondanks een significant positieve trend voor de mannelijke werklozen en een significant negatieve trend voor de vrouwelijke werklozen. De totale werkloosheid vlakt dus de komende zes maanden volledig uit. Een jaar geleden waren alle trends nog significant neerwaarts gericht.

De year-to-year differentials blijven voor beide geslachten onder het niveau van vorig jaar. Bij de mannen blijft de year-to-year differential met -10.08% vrijwel stabiel op het niveau van de voorbije maanden. Bij de vrouwen krimpt de year-to-year differential verder tot -10.82% (t.o.v. gemiddeld -8.5% de voorbije maanden). Het totaal aantal werklozen blijft het komende half jaar ruim 10% onder het niveau van dezelfde periode vorig jaar.

 

Op een piek de zomer in

Johann Leten besluit: “We gaan de zomer in met een conjunctuurbarometer die de kaap van de 100 indicatorpunten bereikt. Wij wensen onze ondernemers dan ook een welverdiende vakantieperiode want het is enkel en alleen dankzij hen dat onze Limburgse economie op volle toeren draait. Het staat haaks op de motivatie en inzet van onze ondernemers dat ze opnieuw geconfronteerd worden met een loonindexering. De droogte van de voorbije weken heeft ervoor gezorgd dat de groenteprijzen stijgen en daardoor ook de lonen via de gezondheidsindex. De regen van de voorbije dagen was dus absoluut nodig, maar hopelijk regent het deze zomer ook structurele beslissingen binnen onze regeringen en de loonindexering mag daar zeker op tafel liggen.”

 

Overzicht deelindicatoren

Sectoren

Trend

Year-to-Year diff.

  1. Export

Exportwaarden

Exportattesten

 

 

17.29%

22.73%

  1. Bouwsector

Residentiële nieuwbouw: aantal

Residentiële nieuwbouw: oppervlakte

Residentiële renovatie: aantal

Niet-residentiële nieuwbouw: aantal

Niet-residentieel: volume

 

 

18.40%

2.23%

-9.57%

-19.29%

33.89%

  1. Automobielsector

Bedrijfsvoertuigen

Personenwagens + dubbel gebruik

 

 

5.90%

0.21%

  1. Toerisme

Aankomsten

Overnachtingen

Bezettingsgraad hotels (excl 4 sterren)

Bezettingsgraad alle logies (excl 4 sterren)

 

 

6.67%

5.10%

-2.64%

-0.67%

  1. Arbeidsmarkt

Werkloosheid mannen

Werkloosheid vrouwen

Totaal

 

 

-10.08%

-10.82%

-10.44%

 

123

 

456

 

78

 

Logo Mensura
Proximus
SD  Worx
Logo KPMG
alk
Logo JAM
Trixxo