Skip to main content

Lichte daling na de piek

  • 27/02/2017

We stellen voorlopig weinig verschil vast met de voorspellingen die we vorige maand deden in onze conjunctuurbarometer. De export is weer helemaal terug van eventjes weggeweest en zorgt voor een positieve bijdrage aan de Limburgse economie. Ook de bouw en de automobielsector zijn nog steeds sterk bezig maar het einde van deze piek lijkt stilaan in zicht.

Sinds juli 2016 gaat onze conjunctuurbarometer in stijgende lijn omhoog. In januari bereikte onze barometer een piek met 94,22 indicatorpunten. De top valt nu wel drie punten lager uit dan we een maand geleden voorspelden. Desalniettemin is het nog steeds van februari 2008 geleden dat we nog een dergelijke piek hebben bereikt. Op basis van de huidige gegevens verwachten we een neerwaartse omslag vanaf februari die een afkoelingsperiode zal inluiden. Tegen juli 2017 voorspellen we dat onze conjunctuurbarometer 81,57 indicatorpunten bereikt. Daarmee zitten we op een gelijkaardig niveau van juni 2016.

 

De exportmotor werkt terug op volle kracht en zet opnieuw zijn sterke schouders onder onze economie. Ook de bouwsector blijft nog steeds overeind als sterkhouder van onze economie. Op middellange termijn verwachten we weliswaar een krimptendens. Hetzelfde geldt voor de automobielsector. Ook hier vertoont het positieve verloop op middellange termijn een krimptendens. Na verschillende maanden van een conjunctuurneutraal verloop begint het toerisme stilaan positief bij te dragen tot onze conjunctuur. Deze evoluties zorgen ervoor dat de werkloosheid nog onder het niveau van de eerste jaarhelft van 2016 blijft maar het verwachte verschil krimpt enigszins.

 

Johann Leten, gedelegeerd bestuurder Voka – Kamer van Koophandel Limburg reageert voorzichtig positief: “Het was stilaan te verwachten dat er een einde zou komen aan de goed nieuws show na de absolute piek die we in onze conjunctuur bereikten de voorbije maand. Dat betekent echter niet dat we moeten beginnen te panikeren. De export komt duidelijk terug op gang en voorlopig houden ook de andere sectoren stand. Onze starters zorgen in elk geval nog steeds voor veel nieuw vers bloed in onze economie en dat willen we natuurlijk graag blijven toejuichen.”

Beeld 1
Conjunctuurbarometer Voka – KvK Limburg en NBB
(februari 2017 – juli 2017)

 

 Tabel: Aantal starters in Limburg
Tabel: Aantal starters in Limburg

 

Grafiek: Indeling starters naargelang sectoren
Grafiek: Indeling starters naargelang sectoren

 

Wat de starters betreft gaan we gewoon verder op het elan van 2016. Januari 2017 doet zelfs nog beter dan januari 2016 en dat was al een recordmaand. Januari 2017 is dus opnieuw een recordmaand met 13% meer starters dan januari 2016. Onze conjunctuur bereikt een piek. Het is dus nog even koffiedik kijken of ook het aantal starters een piek heeft bereikt.

Verder maakten we ook een indeling in enkele categorieën om een beter zicht te krijgen op de verschillende types van starters. In januari 2017 konden we een derde van de starters aan de dienstverlenende sector toewijzen. De bouwsector was de voorbije maanden goed voor ongeveer 10% van de starters en deed het in december iets beter met 14% van de starters. In januari schommelt het aantal starters in de bouw opnieuw rond 10%. De industrie telt 14% van de starters. De horeca blijft op het niveau van vorige maand met 6% starters. Het aantal starters in de handel ligt met 21% starters terug hoger na een knik vorige maand. De restgroep bevat nog 16% starters.

 

Export opnieuw conjunctuurmotor

Zowel voor de exportwaarden als de transacties blijven de trends deze maand significant positief. Vorig jaar was deze trend nog significant neerwaarts gericht voor de exportwaarden, terwijl de transacties toen een stagnatie kenden.

 

De year-to-year differentials nemen beduidend toe. De year-to-year differential voor de exportwaarden won vorige maand al substantieel terrein (-16% twee maanden geleden t.o.v. -5,71% vorige maand). Deze maand schiet de year-to-year differential uit de rode cijfers (7,51%). Ook voor wat de transacties betreft neemt de year-to-year differential toe (3,51% vorige maand t.o.v. 9,03% nu). De voorbije maanden bedroeg het gemiddelde hier -3%.

 

De exportmotor is duidelijk gestopt met sputteren en vervult opnieuw zijn rol als sterkhouder van onze economie. Deze tendens lijkt voldoende sterk om aan te houden tot aan het begin van de zomer.

 

Bouw voorlopig nog sterk

De trends m.b.t. de residentiële nieuwbouw (aantal vergunningen en te realiseren oppervlakte) zijn beide neerwaarts gericht. Wat het aantal vergunningen betreft is de trend zelfs significant negatief. Qua intensiteit is dit wel sterk vergelijkbaar met dezelfde periode vorig jaar. De overige trends blijven opwaarts gericht maar verliezen hun significantie. De trends in de residentiële renovatiebouw en het te realiseren volume residentiële nieuwbouw lijken volledig uit te vlakken. Voor het aantal vergunningen niet residentiële bouw is het verwachte trendpatroon nu wel stevig opwaarts gericht terwijl hier vorig jaar nog sprake was van een stagnatie.

 

Vier van de vijf year-to-year differentials blijven positief. De year-to-year differential voor het aantal bouwvergunningen residentiële nieuwbouw kruipt uit de rode cijfers tot 3,48% (t.o.v. -0,61% vorige maand). De te realiseren oppervlakte residentiële nieuwbouw blijft met een year-to-year differential van 34,59% dicht in de buurt van vorige maand (32,45%). De year-to-year differential voor het aantal af te leveren bouwvergunningen niet-residentiële nieuwbouw halveert deze maand bijna (20,75%) t.o.v. vorige maand (43,26%) en ligt ook lager dan twee maanden geleden (25,67%). De year-to-year differential voor de volumes niet-residentiële nieuwbouw blijft stevig positief maar verliest voor de tweede maand terrein (138%% twee maanden geleden en 81,3% vorige maand).

 

De bouwsector blijft dus overeind en ondersteunt nog steeds onze conjunctuurbarometer. Zowel de residentiële als de niet-residentiële bouw leveren hun bijdrage. Op middellange termijn stellen we echter een neiging tot krimpen vast.

 

Kleine blutsen in de automobielsector

In de automobielsector zien we een significante neerwaartse post-salon trend in beide segmenten. Beide trends zijn licht sterker neerwaarts gericht dan deze periode vorig jaar.

 

De year-to-year differentials blijven voor beide voertuigtypes positief maar krimpen wel. Bij de bedrijfsvoertuigen is de terugval het sterkst en bedraagt de year-to-year differential 13,92% (t.o.v. 18,58% vorige maand). Bij de personenwagens is de terugval eerder marginaal met 4,3% (t.o.v. 4,8% vorige maand).

 

De prestaties binnen de automobielsector blijven beduidend beter dan in de eerste jaarhelft van 2016 maar we stellen we de eerste tekenen van een krimptendens vast. Voorlopig ondersteunt de automobielsector onze conjunctuur nog maar de bijdrage is tanende. In het tweede kwartaal zou de positieve year-to-year differential voor de personenwagens zelfs mogelijk verdwijnen.

 

Toerisme in opmars

Vorige maand waren we al licht positief over de toeristische activiteit en ook deze maand blijven alle trends significant positief. De vakantiemaand juli zit nu wel in de prognoses. Wat de aankomsten en overnachtingen betreft zijn de trends niettemin sterker positief dan in de eerste jaarhelft van 2016. De trend voor de bezettingsgraad van de hotels is significant positief en quasi identiek aan de trend in dezelfde periode vorig jaar. De trend voor de bezettingsgraad alle logies blijft eveneens opwaarts gericht maar vlakt in vergelijking met vorig jaar enigszins uit.

 

Voor de aankomsten neemt de year-to-year differential toe van 8,77% vorige maand tot 9,11% nu. Ook de year-to-year differential voor de overnachtingen loopt verder op tot 4,73% (t.o.v. 3,41% vorige maand).

De year-to-year differentials voor beide bezettingsgraden blijven negatief maar klimmen terug rchting nulpunt. De bezettingsgraad van de hotels blijft in de periode tot juli maandelijks gemiddeld nog nipt onder het niveau van vorig jaar (-0,78%) (t.o.v. -3,29% vorige maand). De year-to-year differential voor de bezettingsgraad alle logies evolueert ook verder richting nulpunt (-3,36% t.o.v. -6,91% vorige maand).

 

De bezettingsgraden blijven onder het niveau van het voorjaar 2016 maar het verschil neemt af. Het aantal aankomsten en overnachtingen blijft verder uitstijgen boven het niveau van dezelfde periode vorig jaar en zien we duidelijk een opwaartse tendens op middellange termijn.

 

Werkloosheid blijft lager dan een jaar geleden

De werkloosheidstrends zijn voor beide geslachten nog steeds neerwaarts gericht maar bij beide geslachten is de trend niet langer significant. Dit is deels toe te wijzen aan de opwaartse knik die zich jaarlijks in juli manifesteert als gevolg van het aantal schoolverlaters die hun intrede doen op de arbeidsmarkt. De trends  voor beide geslachten vallen vlakker uit dan in dezelfde periode vorig jaar.

 

De year-to-year differentials blijven voor beide geslachten negatief maar krimpen wel in vergelijking met vorige maand. Bij de mannen krimpt de year-to-year differential tot -9,11% (t.o.v. -11,16% vorige maand) en bij de vrouwen tot -7,22% (t.o.v. -9% vorige maand). Per saldo blijft de werkloosheid nog steeds -8,44% onder het niveau van de eerste jaarhelft van 2016. Vorige maand was de verwachting nog -10,15%).

 

Starters moeten gas kunnen geven

Johann Leten besluit: “De vele starters die de ondernemerswereld een nieuwe boost geven willen we graag in een ondernemersvriendelijk klimaat laten groeien en bloeien. Zo zouden meer overheidsinvesteringen tot meer groei leiden. Ondanks ons hoger overheidsbeslag halveerden de Belgische overheidsinvesteringen van 5% bbp in de jaren zeventig tot amper 2,4% bbp in 2015. Ook de infrastructuurinvesteringen, die als de meest groeibevorderende overheidsinvesteringen worden beschouwd, daalden van 35% in 2006 tot 26,1% in 2014. Dat ook de Europese Commissie met aandrang vraagt de tekortkomende investeringen in transportinfrastructuur en energiebevoorrading aan te pakken impliceert dus ook onze overheden, van lokaal tot federaal, een versnelling hoger mogen schakelen.”