Skip to main content
  • Nieuws
  • Lasten op arbeid verminderen blijkt weer niet zo eenvoudig

Lasten op arbeid verminderen blijkt weer niet zo eenvoudig

  • 13/10/2021

De meest in het oog springende nieuwe fiscale maatregel is de uitfasering van de Bijzondere Bijdrage van de Sociale Zekerheid. In 1994 was één begrotingsconclaaf nodig om deze 'crisismaatregel' in te voeren. De afschaffing ervan zal maar liefst 6 jaar in beslag nemen.  

De Bijzondere Bijdrage van de Sociale Zekerheid (BBSZ) is een bijkomende sociale bijdrage die werknemers verschuldigd zijn bovenop hun gewone sociale bijdragen. Ze wordt verrekend bij de loonberekening.

Omdat ze berekend wordt in functie van het gezinsinkomen volgt de definitieve afrekening bij de belastingheffing. Deze bijdrage heeft dus het karakter van een belasting.

Ze werd ingevoerd als crisismaatregel in 1994 om ons in Euroland te gidsen.

Bij de lage- en middeninkomens

Hoewel alle werknemers ze verschuldigd zijn weegt ze proportioneel het meest door bij lage en middeninkomens. Dat effect is de voorbije jaren bovendien nog versterkt doordat de inkomensgrenzen al die jaren niet geïndexeerd werden. Met als gevolg dat de BBSZ vandaag aanvangt bij een loon van 40% van het gemiddelde en zijn maximum bereikt bij een loon dat amper hoger ligt dan het gemiddelde. 

Nu, bijna 30 jaar later, wordt deze crisisbijdrage (totale kostprijs 1,2 miljard euro) eindelijk afgeschaft. Maar wel stapsgewijs. Meer bepaald voorziet de regering een tweejaarlijks afbouwritme. Twee stappen in deze legislatuur (2022 en 2024). Twee stappen in de volgende (2026 en 2028). Die laatste opstappen dus ook te financieren door een volgende regering.  

Lineaire verlaging

Uiteraard is dit an sich een goede maatregel. Niet in het minst omdat het hier een lineaire verlaging betreft die elke werknemer ten goede komt. Een welgekomen verlichting van de torenhoge parafiscale druk op arbeid die op alle inkomenscategorieën van toepassing is. 

Het valt wel op dat de regering in 1994 één begrotingsconclaaf nodig had om deze bijdrage integraal in te voeren. Geen geleidelijke invoering in de tijd dus. De afschaffing ervan – decennia later – zal daarentegen nog 6 jaar in beslag nemen. Het toont aan dat het verlagen van de belastingdruk op arbeid duidelijk moeizamer verloopt dan het verhogen ervan in het verleden. 

Lastenverhogingen 

Ter compensatie van die lastenverlaging worden ook verschillende lastenverhogingen in het verschiet gesteld.  Over de concrete modaliteiten en impact ervan moet meer duidelijkheid komen. In bepaalde gevallen moeten die modaliteiten zelfs nog worden uitgewerkt. Om de rechtszekerheid te verhogen is het beter dit voor de begrotingsopmaak af te stemmen en uit te klaren. 

Dat is bijvoorbeeld het geval bij de ticketbelasting op vliegtuigreizen of de herziening van stelsels rond niet doorstorting van bedrijfsvoorheffing. Bedoeling van deze laatste maatregel zou zijn om misbruiken en bestaande rechtsonzekerheid weg te werken. Zeker inzake fiscale controles is dat laatste dringend aangewezen. Ondernemingen vragen daarbij ook betrokken te worden om die rechtszekerheid te borgen. 

Inkomstenverhogende maatregelen

Ook bij de begrotingsinspanningen vinden we verschillende inkomstenverhogende maatregelen terug. De meeste daarvan raken bepaalde categorieën burgers of ondernemers, niet de volledige bevolking. 

Hierdoor roepen ze misschien minder algemene tegenstand op. Maar voor de betrokken doelgroepen kunnen ze wel doorwegen. Tijdens deze begrotingsronde is dat bijvoorbeeld het geval voor de transportondernemingen, waarvan de gedeeltelijke terugbetaling van de bijzondere accijns op diesel vanaf volgend jaar wat wordt teruggeschroefd. Hierbij wordt verwezen naar de Green Deal.

Een versnelde afschrijving van de investeringskost van e-trucks wordt weliswaar in het vooruitzicht gesteld, maar dat blijkt volgens ondernemers in de sector onvoldoende alternatief te bieden om de reeds lage marges te compenseren. Zij vragen ter compensatie ook een vermindering van de lasten op arbeid. Hopelijk kan dat sneller.   


 

imu - vzw - Recupel
IMU - vzw - Mediafin TTL