Skip to main content
  • Nieuws
  • Kwaliteitsvolle ruimtelijke ontwikkeling voor iedereen

Kwaliteitsvolle ruimtelijke ontwikkeling voor iedereen

  • 16/05/2018

De Vlaamse regering heeft de hoop nog niet opgegeven om deze legislatuur het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) goed te keuren. Het aansnijden van nieuwe open ruimte moet voortaan de uitzondering worden. Ons versnipperd ruimtegebruik heeft er namelijk toe geleid dat we verspreid wonen en ons steeds verder moeten verplaatsen. Het gevolg zijn overvolle wegen en meer en langere files dan in andere verstedelijkte regio’s in Europa.

  • BRVHeel Vlaanderen heeft recht op een kwaliteitsvolle ruimtelijke ontwikkeling.
  • Vlaanderen moet inzetten op de activering van goedgelegen maar ongebruikte bedrijventerreinen.
  • Een billijk vergoedingssysteem is noodzakelijk.
  • Ook bij de burger is een cultuurwijziging nodig.

Het BRV moet de opvolger worden van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen uit 1997 en wil voornamelijk de beschikbare ruimte in Vlaanderen efficiënter laten gebruiken. De Vlaamse regering wil gebieden die goed scoren qua bereikbaarheid en voorzieningsniveau extra ontwikkelen om zo andere locaties te vrijwaren. Voka vraagt hierbij aandacht voor de groeikansen en ontwikkelingsmogelijkheden buiten de ‘Vlaamse Ruit’ vermits ook daar de komende decennia bedrijven verder willen investeren en jobs creëren. Heel Vlaanderen heeft immers recht op een kwaliteitsvolle ontwikkeling op basis van een weldoordacht beleid. De grootste zorg luidt  dat de gehanteerde criteria die de knooppuntwaarde van een gemeente of stad bepalen, onvoldoende rekening houden met de toekomstperspectieven van een stad of regio en te veel geënt zijn op het bestaande niveau van openbaar vervoer, in bijzonder het railnetwerk. Geplande mobiliteitsinvesteringen (o.a. realisatie van een aantal missing links) zullen een ander licht werpen op de knooppuntwaarde van sommige regio’s. Het is cruciaal en noodzakelijk dat het toekomstige BRV en het mobiliteitsplan beter op elkaar worden afgestemd, met aandacht voor de ontwikkelingsmogelijkheden voor heel Vlaanderen.

Om de nood aan nieuwe hectaren industriegrond in te perken, moet Vlaanderen dringend extra inzetten op de activering van goed gelegen, maar ongebruikte bedrijventerreinen. Terreinen die slecht gelegen zijn, moeten worden geschrapt en elders worden gecompenseerd. Zo hoeft het netto ruimtebeslag in Vlaanderen voor industrie niet meteen uit te breiden en kan er op de juiste locaties ontwikkeld worden. Specifiek voor industrie die zich  wegens hinderaspecten niet leent om zich te verweven met andere functies zoals wonen, moet er altijd een minimumreserve aan ruimte worden voorzien. De grootte van de voorraad kan afhankelijk worden gesteld van ruimtebehoeftestudies.

“De operatie om onze ruimtelijke wanorde uit het verleden terug te ordenen, zal veel geld kosten.”

Uiteraard mag ons nieuw ruimtelijk beleid ook geen afbreuk doen aan de eigendomsrechten die burgers en bedrijven vandaag bezitten. Een sluitend en billijk vergoedingssysteem zal hier tegenover moeten staan. Vlaanderen moet beseffen dat de operatie om onze ruimtelijke wanorde uit het verleden terug te ordenen, veel geld zal kosten. Het is een utopie te denken dat een systeem als verhandelbare ontwikkelingsrechten budgetneutraal kan functioneren. 

Nu al wordt duidelijk dat de nieuwe kijk op ruimtelijke ordening iedereen in Vlaanderen zal opzadelen met nieuwe verantwoordelijkheden. Veel bedrijven zijn zich de laatste decennia buiten de stadskernen gaan vestigen omdat hun aanwezigheid door burgers niet meer getolereerd werd. Hoogbouwprojecten worden vaak gedwarsboomd omdat omwonenden vrezen voor inkijk en visuele hinder. Als we voortaan willen dat we onze ruimte intensiever gaan gebruiken en functies maximaal gaan verweven, is er bij de burger een cultuurwijziging noodzakelijk. Op de Vlaamse overheid rust ondertussen de taak om haar regelgevend kader zo bij te stellen dat in deze gevallen het openbaar belang primeert op dat van het individu.

Steven Betz - Senior Adviseur Milieu en Ruimtelijke ordening - steven.betz@voka.be - 0475 85 03 16

Contactpersoon

Steven Betz

Senior adviseur milieu & ruimtelijke ordening

IMU - vzw - Altez
IMU - vzw Remant