Skip to main content
Map

Inzicht in 2018

  • 24/05/2019

Jaarlijks blikt Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland terug op het voorbije jaar. Wat hebben we in 2018 gerealiseerd? Welke meerwaarde boden we onze leden? Een jaarverslag zorgt ervoor dat je als organisatie reflecteert, terugblikt én vooruit kijkt. Zo ook onze voorzitter Jo De Backer.

We bakenden 30 projectvoorstellen af waarop we de komende 5 jaar zullen voortbouwen.

Jo De Backer

Funderingen gieten

Een huis met een degelijke fundering, gaat generaties lang mee. Een stevige basislaag is dus onontbeerlijk om op verder te bouwen. In mijn eerste jaar als voorzitter zag ik van heel dichtbij dat de Kamer het afgelopen jaar heel wat belangrijke fundamenten gegoten heeft waar we nog enkele decennia op kunnen verder bouwen. 

In de zomer legden we de grondbeginselen vast voor ons Routeplan 2025. Met de inzet van bijna honderd CEO’s, experts en academici uit ons brede netwerk bakenden we dertig concrete projectvoorstellen af die de komende vijf jaar zullen dienen om onze economische toekomst verder op uit te bouwen. 

Ook op het vlak van de mobiliteit liggen de betonwelfsels klaar om eindelijk de Antwerpse ring rond te maken en de derde oeververbinding waarop we al zo lang wachten te realiseren. Maar vooraleer we zover zijn, zorgden intens overleg met onze bedrijven er alvast voor dat we het aanbod aan minderhindermaatregelen écht zullen kunnen afstemmen op de concrete noden. We ijverden mee voor meer bijkomend alternatief vervoer zoals de Waterbus, de Fietsbus en pendelbussen. We legden ook de nood aan veiligere fietsoversteekplaatsen en fietspaden op tafel.

In 2018 legden we met de lokale verkiezingsmanifesten ook de basis voor heel wat bedrijfsvriendelijke lokale bestuursakkoorden in de steden en gemeenten in onze regio. Overleg met colleges van burgemeesters en schepenen zorgt ervoor dat er rekening gehouden wordt met de bedrijven bij het gevoerde gemeentebeleid. We doen lokale bestuurders inzien dat de inkomstenkant van de gemeentelijke begroting in grote mate gespekt wordt door de bedrijven.

Ook op het vlak van de arbeidsmarkt hebben we in 2018 met een pilootproject rond vluchtelingen in samenwerking met Fedasil de krijtlijnen getekend voor een ruimer plan. Dat plan zal de komende jaren een aanzienlijke bijdrage kunnen leveren aan de matching van talentrijke nieuwkomers en anderstaligen met het hoge aantal openstaande vacatures bij bedrijven. Daarnaast willen we ook Vlamingen met een migratieachtergrond helpen om sneller de weg te vinden naar onze ondernemingen.

2018 was ook een beslissend jaar voor een aantal havendossiers. De keuze voor het negende alternatief in de zoektocht naar extra containerbehandelingscapaciteit, het niet meer automatisch strafrechtelijk vervolgen van douaneklanten die ter goeder trouw handelden, de nachtopening van containerterminals,… er werden een aantal cruciale doorbraken opgetekend.

Een Industry Benchmark bracht in 2018 duidelijk de kansen en bedreigingen in kaart voor onze industrie. Niet om met een verwijtend vingertje te wijzen, maar wel om onze positie ten opzichte van een aantal belangrijke concurrerende landen duidelijk te stellen. Want alleen door te weten waar je staat, kan je de juiste koers bepalen.

Jo De Backer
voorzitter

Lees ons jaarverslag hier.

AW_Digitalisering
AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende
AW_Welt_6stappenplan