Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • In gesprek met onze scale-ups: waar liggen zij van wakker?

In gesprek met onze scale-ups: waar liggen zij van wakker?

  • 04/10/2022

Voka wil een verschil maken voor alle ondernemers. Voka gelooft in het belang van de vernieuwing van ons economisch weefsel, waar scale-ups een cruciale rol in spelen. Daarom stelden we een Taskforce van verschillende vooraanstaande scale-ups samen, waarmee we regelmatig in gesprek gaan om hun specifieke noden in kaart te brengen, alsook om deze te vertalen naar concrete actieplannen.

Dinsdag 27 september brachten we de Taskforce voor de tweede maal samen. Tijdens deze bijeenkomst hadden we de mogelijkheid om in dialoog te gaan met verschillende kabinetten, en werden concrete verbetermogelijkheden genoteerd.

Aanwezige beleidsmedewerkers waren Jan Smedts (Deputy Chief of Staff – kabinet Minister-president Jambon), Sander Wouters (Adviseur Personenbelasting Beleidscel Fiscaliteit – kabinet Minister Van Peteghem), Filip Hendrickx (Adviseur Fiscale Beleidscel – kabinet Minister Van Peteghem), Tom Gladinez (Juridisch Raadgever Financiering & Economie – kabinet Minister Brouns) en Bart Candaele (Afdelingshoofd ondernemen – VLAIO). 

Hieronder vind je besproken items en concrete actiepunten waarmee ook Voka aan de slag gaat.

Internationale markttoegang

Ontzorging en specifieke toeleiding (naar niches) versterken

Het merendeel van de Taskforce is positief over de ondersteuning van de Vlaamse overheid & FIT. Het netwerk dat FIT ter beschikking stelt (incl. de connecties die worden gemaakt) wordt gewaardeerd, hetzelfde geldt voor de ondersteuning in de prille fase van internationalisering (bijv. via de subsidies voor deelname aan buitenlandse beurzen). Tegelijkertijd merken de scale-ups op dat de ondersteuning vaak ‘te algemeen’ is. Er is een duidelijke vraag naar meer specialisatie in thema’s (bijv. gelinkt aan de aanwezige speerpunten in Vlaanderen). De S&T offices zijn daarbij een stap in de goede richting.

Talent

Nood aan IT'ers & STEM-profielen, alsook vlottere procedures bij internationale aanwerving

Het binnenhalen van buitenlands (top)talent blijkt nog steeds moeizaam te verlopen. Het vergt veel administratie, een te hoge doorlooptijd en ondoorzichtige proces - ondanks de goede stappen die al werden gezet in het kader van de Single Permit en de link naar het e-loket. Er wordt gepleit voor een sterk vereenvoudigd proces met kortere doorlooptijden en een betere opvang en onthaalbeleid (liefst geïntegreerd).

In de discussie over de STEM-profielen wordt nogmaals gewezen op het belang van een goede samenwerking tussen onderwijs en ondernemingen.

 

Kapitaal is relatief duur & risico-avers

Te veel controle & te weinig kennis 

Er heerst een duidelijke nood aan kapitaal voor specifieke sectoren (deeptech en biotech), alsook voor de grotere tickets.

Overheidsopdrachten

Vaak niet op maat van scale-ups

Het grootschalige ICT-raamwerkcontract dat vorig jaar werd gegund, werd opgedeeld in verschillende percelen & er werd ruimte/flexibiliteit ingebouwd voor kleinere ondernemingen. Daarnaast werden meer kleinere opdrachten gegund en kwam er grotere focus op kwaliteit i.p.v. prijszetting. 

Ondanks dat de overheid recent stappen heeft gezet om overheidsopdrachten laagdrempeliger te maken voor scale-ups, ervaart het merendeel van de Taskforce toch nog een aantal forse knel- en aandachtspunten. Er werd ook opgemerkt dat de overheid hier vaak gebonden is aan wettelijke bepalingen (vaak ook Europees vastgelegd). Scale-ups wíllen meer betrokken zijn en verwachten hier ook een positieve evolutie in te zien. 

Fiscaliteit

In hoeverre is de (fiscale) regelgeving aangepast?

Door de intransparantie van de huidige (loon)fiscaliteit is het moeilijk om buitenlandse werknemers op voorhand duidelijk te maken wat ze netto mogen verwachten. Dat leidt tot een concurrentienadeel in het aantrekken van die werknemers. Een versoepeling in de toekenning van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (CAO 90) zou ook een goede zaak zijn. Meer rechtszekerheid (minder wijzigingen aan het regelgevend kader) is eveneens een must.

De tax shelter​ wordt zeer gewaardeerd als stukje van de financieringspuzzel. Voorlopig volstaat de huidige plafonnering.

Scale-ups zijn vragende partij voor meer flexibiliteit in het tijdstip van belasting van opties en warrants. De huidige waarderingsmethoden leiden bovendien vaak tot onzekerheid en benadelen veelal de werknemer.

Tenslotte leeft er een grote bezorgdheid bij scale-ups dat de mogelijkheid om gebruik te maken van het auteursrecht voor programmeurs zou verdwijnen. Het is immers een belangrijk element in de verloning gezien de algemene hoge loonkosten in ons land. Via het auteursrecht wordt dit deels getemperd. Enkele suggesties werden gedaan om het systeem te hervormen zonder de scale-ups te benadelen.

Innovatiesteun

Minder versnippering, meer bundeling (subsidies, ecosysteem)

Het uitgebreide innovatie-instrumentarium in Vlaanderen én de bijhorende opvolging vanuit VLAIO wordt sterk gewaardeerd binnen de Taskforce. Er wordt evenwel de vraag gesteld of er meer kan worden ingezet op ondersteuning binnen de vroege risico-fase.  Ook wordt er gesuggereerd om naast de huidige maatstaven van valorisatie openheid te creëren voor alternatieve valorisatievormen. De rol van PMV als ondersteunende investeerder wordt als zeer positief geëvalueerd.

De aanwezige scale-ups zijn duidelijk positief over het idee en doelstellingen achter de Vlaamse datastrategie en de rol van het het datanutsbedrijf en bevestigen dat het effectief een belangrijke rol kan spelen in onze (data)economie. Men is vooral vragende partij om nog meer geïnformeerd te worden én betrokken. Er werd wel gewezen op enkele aandachtspunten en bezorgdheden, zoals o.a. het belang van goede communicatie of dat de solid technologie nog in ontwikkeling is.

Contactpersoon

imu - vzw - bebat
imu - vzw - Baloise
imu - vzw - tijd
IMU - vzw - INNI