Skip to main content
Map

Durven (blijven) dromen van de top

  • 15/01/2020

West-Vlaanderen tegen 2025 laten uitgroeien tot de regio met de hoogste graad van ondernemerschap. Met deze ambitie lanceerde Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen haar verkiezingsmemorandum naar aanleiding van de gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen in 2018 en de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen in 2019. Aan de basis ligt een benchmarkstudie van Universiteit Gent waarbij West-Vlaanderen wordt afgezet tegen Hovenstaden (Kopenhagen), Stockholm, Utrecht, Surrey en Helsinki, de vijf best presterende regio’s in West-Europa. Het zijn regio’s die in drie domeinen uitblinken: menselijk kapitaal, innovatie en infrastructuur.

West-Vlaanderen wordt algemeen beschouwd als een regio met groot potentieel, er is een sterke industriële en ondernemende basis aanwezig en er heerst een diep gegronde cultuur van ondernemerschap. Ondernemen zit West-Vlamingen in het bloed. Daartegenover staat echter dat er bijkomende inspanningen kunnen geleverd worden om het potentieel van de regio beter te benutten.

Terugblik 2019

Ondanks een turbulent jaar met veel politieke en economische onzekerheid (cfr. verkiezingen in eigen land, de brexit-saga, internationale handelstwisten, het wereldwijd opverend protectionisme) kan West-Vlaanderen opnieuw goede economische prestaties voorleggen.

Het aantal actieve ondernemingen steeg tot 123.030, een netto-aangroei van 3,3%. De totale omzet van de bedrijven steeg met 5,6%. De investeringen namen in diezelfde periode toe met maar liefst 14,6%, het hoogste percentage van alle Vlaamse provincies. West-Vlaanderen kan overigens ook al meerdere jaren prat gaan op de hoogste investeringsquote van Vlaanderen (investeringen in verhouding tot omzet). Het is kenmerkend voor het ondernemerschap in de provincie die ook de meeste actieve ondernemingen per 100 inwoners (10,3 per 100) en tevens de hoogste ondernemersgraad laat optekenen (aantal zelfstandigen in verhouding tot de totale beroepsbevolking).

Met betrekking tot de arbeidsmarkt werden opnieuw enkele records gebroken. De tewerkstelling groeide met 4.700 jobs terwijl de werkloosheid verder bleef dalen. De werkloosheidsgraad zakte eind december 2019 tot 4,6%, nog steeds met lengten voorsprong het laagste cijfer van Vlaanderen. Eind december 2019 telde de VDAB 26.070 niet-werkende werkzoekenden. De arbeidsmarktkrapte blijft dus hardnekkig aanhouden, de verhouding werkzoekenden per vacature bedraagt nog maar 1,5 tegenover 1,6 in 2018.

Dat 2019 een turbulent jaar was, blijkt ook uit de conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België die voortdurend op en neer danste. De barometer meet het ondernemersvertrouwen voor de industrie, de dienstverlenende nijverheid, de bouw en handel en dit zowel op provinciaal als nationaal niveau. Op nationaal vlak vertoont de conjunctuurcurve sinds september opnieuw een opwaartse sprong. Ook West-Vlaanderen lijkt deze trend te volgen, maar met een wat grilliger verloop voor een aantal sectoren. Er was een afnemend vertrouwen in de industrie en diensten tot halverwege het jaar, maar daarna nam het vertrouwen opnieuw toe. Bouw en handel maakten de omgekeerde beweging. December doet echter opnieuw betere vooruitzichten vermoeden.

Evaluatie lokale besturen na één jaar

“In de bestuursakkoorden en beleidsplannen van de lokale besturen vinden we veel van de aanbevelingen terug die Voka West-Vlaanderen lanceerde n.a.v. de gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen in 2018”, licht Bert Mons toe.

“Zo merken we op dat veel gemeenten een gevolg gaven aan onze oproep om alle bevoegdheden m.b.t. ondernemerschap bij één en dezelfde schepen van ondernemen te bundelen en om binnen de administratie één centraal aanspreekpunt aan te stellen onder de vorm van een ambtenaar voor ondernemen. Daarnaast werden er nieuwe advies- en inspraakorganen voor ondernemers opgericht. De lokale besturen engageerden zich om meer ruimte te creëren voor ondernemen en er werden allerlei inspanningen vooropgesteld om meer mensen aan het werk te helpen. Tot slot werden en worden tal van incentives gelanceerd om startend en jong ondernemerschap te ondersteunen.”

We bespeuren met andere woorden veel goede intenties en veelbelovende acties in de bestuursakkoorden, maar veel steden en gemeenten blijven nog te lang in de planfase. Voka West-Vlaanderen verwacht dat de lokale besturen nu overgaan van plan naar daad”, dixit Bert Mons.

Meer investeren zonder bijkomende belastingen

Uit een eerste screening blijkt dat Harelbeke, Kuurne, Oostrozebeke en Tielt de opcentiemen op de onroerende voorheffing en (op Harelbeke na) ook de personenbelasting verhoogden. Poperinge verhoogde de algemene belasting op bedrijven en Oostrozebeke voerde ze in. Daarnaast is er ook een verhoging of nieuwe belasting voor masten en pylonen in Izegem, Oostrozebeke, De Panne en Brugge en op energie in Tielt. In tegenstelling tot het belastingreglement in Izegem bepaalt het Brugse belastingreglement voor masten en pylonen geen vrijstelling voor windmolens. “Dit staat volgens Voka West-Vlaanderen haaks op alle beleidsinspanningen en aanbevelingen voor meer groene energie. Bedrijfsbelastingen die geen gedragsturende finaliteit hebben of een retributie zijn voor een verleende dienst, zijn voor ons onaanvaardbaar”, onderlijnt Bert Mons.

Voka West-Vlaanderen vraagt dat steden en gemeenten extra investeren zonder de belastingdruk te verhogen. Vlaanderen herfinanciert immers de volgende jaren de gemeenten aanzienlijk. Het gemeentefonds blijft jaarlijks stijgen met 3,5% en voor een aantal steden en gemeenten komen daar nog extra financieringsstromen bovenop.

Werk maken van een bereikbare regio

Mobiliteit is een domein waarvoor Voka West-Vlaanderen extra inspanningen en een sturende rol van de lokale besturen verwacht. Vanaf eind volgend jaar krijgen Vlaamse steden en gemeenten in het kader van de vervoersregio’s een budget om zelf het openbaar vervoer te organiseren. Dat is geen extra budget, maar een verschuiving van middelen die De Lijn voordien alleen beheerde. West-Vlaanderen kan rekenen op 14% van alle voorziene middelen en op 33% van de middelen bestemd voor het vervoer op maat.

“Voka West-Vlaanderen hamert al jaren op het belang van een vlotte bereikbaarheid. Investeringen in infrastructuur zijn essentieel om de bereikbaarheid, de economische ontwikkeling en de leefbaarheid van West-Vlaanderen op peil te houden. Dit geldt niet enkel voor de weginfrastructuur. Het is een en-en-verhaal, ook investeringen in slim en hoogwaardig openbaar vervoer mogen niet achterblijven. Het is nu aan de vervoersregio’s en onze lokale politici om knopen door te hakken en werk te maken van regionale beleidsplannen.”

Draagvlak creëren voor strategisch belangrijke economische dossiers

“Als we onze ambitie van regio met de hoogste graad van ondernemerschap willen realiseren, zullen we meer dan ooit de krachten moeten bundelen, over de grenzen heen van politieke partijen, drukkingsgroepen, natuurbewegingen, vakorganisaties enzovoort”, klinkt het nog.

“Het lijstje van belangrijke dossiers voor onze provincie is lang en slepen we reeds vele jaren mee, denk onder andere aan de tweede zeesluis in Zeebrugge en recent het Ventilus-project”, besluit Bert Mons. “Deze oproep geldt in het bijzonder ook voor de lokale besturen: wees geen katalysator van weerstand, maar vervul een actieve rol in het zoeken naar oplossingen en het vinden van een breed maatschappelijk draagvlak.”

Contactpersoon

Bert Mons

Gedelegeerd bestuurder

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag