Skip to main content

Doen die hervormingen!

  • 12/06/2017

Ondanks de gunstige economische wind, zal de federale regering alleen al voor 2018 nog altijd voor zo’n 5 miljard euro moeten saneren. Dat is heel veel. De vraag stelt zich dan ook hoe de federale regering op een paar weken tijd, tegen 21 juli, in staat zal zijn om voor zo’n groot bedrag technisch zinvolle en politiek verantwoorde maatregelen uit te werken.

Laat ons nu de gekende en aangekondigde hervormingen eindelijk doorvoeren.

  • Voor de begrotingssanering zijn grondige hervormingen nodig.
  • Een energienorm moet de concurrentiekracht van onze industrie vrijwaren.
  • Een hervorming van de loonindexering moet jobvernietiging voorkomen.

Eerst het goede nieuws: het Federaal Planbureau heeft de groeiprognose voor ons land verhoogd naar 1,6% voor 2017 en er kunnen dit jaar en volgend jaar samen liefst 100.000 jobs bijkomen. Het gaat dus economisch goed, de motor slaat aan, vooral bij de bedrijven. Ondanks deze gunstige economische wind en ondanks het feit dat men de doelstelling voor het behalen van het begrotingsevenwicht verdaagd heeft naar 2019, zal er alleen al voor 2018 toch nog altijd zo’n 5 miljard moeten gesaneerd worden. Dat is heel veel. We kunnen alvast meegeven dat het niet zal volstaan om de begrotingssanering als een puur boekhoudkundige oefening te benaderen: de ervaringen van de voorbije begrotingsrondes leren dat lineair wat besparen op uitgavekredieten en een belastingpercentage wat optrekken nooit de verhoopte resultaten opleveren. Er zal grondig hervormd moeten worden om structureel in te grijpen in de mechanismen die de uitgaven voor pensioenen en gezondheidszorg alsmaar doen stijgen. Er zal grondig hervormd moeten worden om de nood aan meer veiligheid niet te laten ontsporen in ongebreidelde uitgavenstijgingen voor politie, leger en justitie. Er zal grondig hervormd moeten worden om onze economische dynamiek verder aan te zwengelen, zodat er vanzelf meer belastinginkomsten binnenkomen.

De federale regering ziet dit in en heeft daarom aangekondigd dat er thematische ministerraden zullen komen over werk & economie, precies met als doel om die hervormingen uit te werken. Tot nu toe is het echter onduidelijk wanneer die ministerraden zullen doorgaan en welke hervormingen er op tafel zullen liggen. Voor Voka is de boodschap heel eenvoudig: laat ons nu de gekende en aangekondigde hervormingen eindelijk doorvoeren! Zij vormen de beste garantie op een grote en duurzame sanering van de begroting. Deze hervormingen doen immers de economische basis groeien, waardoor ze een stabiele extra inkomstenstroom genereren voor de overheid en dit zonder onze torenhoge belastingdruk nog te verhogen!

Concreet verwachten wij dat minstens de volgende maatregelen doorgevoerd worden voor het zomerreces:

  • de invoering van de energienorm, om de competitiviteit van onze energie-intensieve industrie te vrijwaren;
  • de hervorming van de loonindexering, om toekomstige ontsporingen van de loonkost en jobvernietiging te vermijden;
  • de hervorming van de vennootschapsbelasting zonder meerwaardebelasting, zodat de groeibedrijven hier kunnen blijven bloeien;
  • de vliegwet, zodat de luchthaven van Zaventem de tweede economische motor van het land kan blijven.

De welvaart en de begroting zullen er wel bij varen, dus doen die hervormingen!

IMU - vzw - Altez
IMU - vzw Remant
IMU - vzw - OBD