Skip to main content
  • Nieuws
  • Dit zegt het Vlaams regeerakkoord over onze 10 Limburgse topprioriteiten...

Dit zegt het Vlaams regeerakkoord over onze 10 Limburgse topprioriteiten...

  • 02/10/2019

Naar aanleiding van de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen lanceerden we tien Limburgse topprioriteiten voor een nieuwe regering. Deze tien speerpunten moeten ondernemerschap in onze provincie verder ontwikkelen en optimaliseren. Wij bestudeerden grondig het nieuwe regeerakkoord en zien veelbelovende intenties voor onze provincie. Een overzicht van onze prioriteiten en hoe ze (al dan niet) in het regeerakkoord worden opgenomen... 

1) Onvoorwaardelijke uitvoering van de randvoorwaarden uit het SALK- uitvoeringsplan

(Opgenomen in regeerakkoord)

We vroegen in ons memorandum een engagementsverklaring én resultaatverbintenis van de volgende regering. De niet-realisatie van de SALK-projecten wordt nu erkend en de intentie om die alsnog uit te voeren is opgenomen in het regeerakkoord. Wij zijn tevreden, maar dit onder voorbehoud. Na intenties moeten daden volgen in de volgende bestuursperiode...

Zo staat deze prioriteit in het regeerakkoord:

“Eind 2019 zal de Vlaamse Regering samen met de belangrijkste stakeholders van de provincie Limburg een stand van zaken opmaken om op te lijsten welke doelstellingen van het SALK nog behaald moeten worden en welke projecten verder uitgevoerd moeten worden.”

“Op basis van die stand van zaken zullen we begin 2020 een SALK 2.0 lanceren, onder leiding van het provinciebestuur, maar met blijvende betrokkenheid van de Vlaamse Regering met een vertegenwoordiging van de Vlaamse minister-president of de minister van Economie/Werk in de (vernieuwde) Taskforce en van diens kabinetschef in het (eveneens vernieuwde) Directiecomité. We nodigen tevens de belangrijkste Limburgse sociaal-economische stakeholders en enkele onafhankelijke ‘captains of society’ uit Limburg uit om mee te participeren in SALK 2.0.”

2) Flexibele governance voor vervoerregio Limburg

(Opgenomen in regeerakkoord)

We eisten in ons memorandum voor noodzakelijke middelen en mandaten om de basisbereikbaarheid in onze provincie te optimaliseren. Ook dit jaar toonden we ons positief, maar bleven we de vinger op de wonde leggen

De vervoerregio’s, waarvan de grenzen in Limburg samenvallen met de provinciegrenzen, krijgen een beslissingsrecht over het aanvullend net (31.773.434 euro) en vervoer op maat (4.984.900 euro), terwijl dit voor het kernnet (48 571 681) in handen blijft van de Vlaamse overheid.

Zowel naar budgetten als naar governance biedt dit mogelijkheden voor Limburg.

Zo staat deze prioriteit in het regeerakkoord:

“In de vervoersregio’s overleggen de diverse mobiliteitsspelers (De Lijn, departement MOW, AWV, De Vlaamse Waterweg, NMBS, Infrabel… ) op structurele basis met de lokale besturen, onder regie van het departement MOW. Zo kan er beter worden ingespeeld op de (lokale) vraag en wordt het combimobiliteitsbeleid mee van onderen uit aangestuurd. De vervoerregio’s hebben beslissingsrecht omtrent het aanvullend net en het vervoer op maat en geven advies inzake het kernnet dat in handen blijft van de Vlaamse overheid.”

“De vervoerregio’s en lokale besturen worden actiever betrokken bij de opmaak van het GIP, maximaal rekening houdend met het BBC-systeem. Dit laat de lokale overheden toe het eigen investeringsbeleid af te stemmen in functie van gezamenlijke beleidsprioriteiten. Tevens biedt dit de mogelijkheid investeringen van nutsbedrijven en andere overheidsentiteiten beter te coördineren.”

3) Volledige, onverkorte ontwikkeling van de ENA-gebieden

(Opgenomen in regeerakkoord)

Deze ontwikkeling heeft als doel om extra ruimte voor tewerkstelling te creëren én het gebruik van de binnenvaart als vervoersmiddel te faciliteren. We braken al vaker een lans voor meer alternatieve transportmodi.

De ontwikkeling van de ENA-gebieden valt onder de evaluatie van het SALK. Deze prioriteit moet dus vanaf 2020 opgenomen worden in SALK 2.0.  De ambitie om transport over het water te faciliteren is integraal opgenomen in het regeerakkoord, maar is naar ons gevoel te vrijblijvend. 

Zo staat deze prioriteit in het regeerakkoord:

“We verhogen de transportcapaciteit op onze binnenwateren, met de voortgezette uitvoering van het Seine-Scheldeproject (incl. rivierherstel), de optimalisatie van het Albertkanaal en het kanaal Brussel-Charleroi, de opwaardering van het kanaal Brugge-Gent en de Brugse Ringvaart met een vernieuwing van de Steenbruggebrug en de Dampoortsluis met oog op schepen tot 2500 ton. Watergebonden bedrijventerreinen rusten we waar mogelijk uit met kaaimuren, waar de overslag van goederen in bulk, in containers of op paletten kan gebeuren.”

4) Vastleggen beleidskaders Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV)

(Opgenomen in regeerakkoord)

Die moeten gebaseerd zijn op beslist beleid (zoals realisatie Noord-Zuidverbinding, Spartacus,…) en met de focus op de centrale ligging binnen de Euregio, zodat Limburg alle ontwikkelingskansen behoudt. Wij vroegen eerder al meer steun voor perifere gebieden als Limburg.

De strategische visie vormt nu de basis voor de beleidskaders BRV. Het regeerakkoord benadrukt niet enkel de ontwikkelingskansen voor Vlaamse Ruit, maar ook de versterking van landelijke kernen.

Zo staat deze prioriteit in het regeerakkoord:

“Vandaag is het RSV en de RSV-ruimtebalans nog van kracht. Met de goedgekeurde strategische visie als basis maken we een Beleidsplan Ruimte Vlaanderen die het toekomstig ruimtelijk beleid vorm geeft. In de beleidskaders van het BRV worden o.a. de eigen Vlaamse verantwoordelijkheden samen met de concrete afwegingskaders, acties, het duiden van de verantwoordelijkheden van de verschillende bestuursniveaus, financiering van de doelstellingen en vooropgezette timing vastgelegd en geconcretiseerd.”

“Verdichting en inzetten op stadsontwikkeling betekent niet dat enkel binnen de Vlaamse ruit of de steden opportuniteiten kunnen benut worden. Ook onze landelijke kernen moeten we versterken en zo verdere versnippering tegengaan.”
 

5) Erken de Limburgse voorstellen voor (meer) gespecialiseerde opleidingen hoger onderwijs

(Opgenomen in regeerakkoord)

Die moeten zich richten op de noden van de speerpuntsectoren, met het 10-10-12 plan van UHasselt als uitgangspunt. Ons memorandum vraagt om een volledige uitvoering van dit plan. Ook in dit opiniestuk, dat in Het Belang van Limburg verscheen, spreken we duidelijke taal.

De Limburgse problematiek inzake onderwijs wordt erkend in het regeerakkoord. UHasselt krijgt de kans om zich verder te ontwikkelen door middel van vier nieuwe opleidingen. Dit aantal ligt nog steeds ver verwijderd van het ideale scenario (12 nieuwe opleidingen), maar is een stap in de goede richting.  Ook concrete voorstellen om de participatie op te trekken zijn opgenomen.

Zo staat deze prioriteit in het regeerakkoord:

“Het vermijden van taalachterstand en het terugdringen van vroegtijdige schooluitval, is cruciaal om alle jonge talenten in Limburg maximaal kansen te geven en zo de participatiegraad in het hoger onderwijs op te trekken. Aansluitend hierop geven we de UHasselt ook de kans om een aantal specifieke bijkomende studierichtingen op te starten die nauw gelinkt zijn aan het Limburgse bedrijfsleven, bestaande onderzoeksactiviteiten en noden op de arbeidsmarkt”

• Bachelor Sociale Wetenschappen
• Master Materiomics
• Master Health Care
• Master Verpleeg- en Vroedkunde

“Om de Limburgse economie en innovatiestructuren extra zuurstof te geven, zal het Vlaams Gewest in 2020 een kapitaalverhoging van LRM doorvoeren van 100 miljoen euro. Met deze extra middelen kan de LRM binnen het kader van de beheersovereenkomst beloftevolle start-ups en scale-ups ondersteunen in hun verdere groei, alsook participeren in innovatieve spin-offs i.s.m. de UHasselt en andere onderzoeks- en kennisinstellingen.”

6) Verleng de termijn van de steunmaatregel Ontwrichte Zone

(Federaal regeerakkoord afwachten)

Dit is nodig om het volle potentieel na de flexibilisering van de maatregel te benutten en onze competitiviteit binnen de Euregio te handhaven. Na het uitbreiden van de steunmaatregel maakten 25% méér ondernemers hier gebruik van.

We moeten hier echter het federaal regeerakkoord afwachten. 

7) Behoud het provinciaal niveau

(Opgenomen in regeerakkoord)

Onze provincie heeft een belangrijke rol van katalysator, bovenlokaal samenwerkingsorgaan en back-office. Mét respect voor het primaat van de politiek.

He regeerakkoord stelt dat het politiek provinciaal niveau niet wordt afgeschaft.

Zo staat deze prioriteit in het regeerakkoord:

“De Vlaamse Overheid moet een slanke en tegelijk performante, burgergerichte en toegankelijke overheid zijn. De integratie van de personeelsleden in de Vlaamse Overheid als gevolg van de zesde staatshervorming en van de overheveling van de persoonsgebonden bevoegdheden van de provinciebesturen, alsook de vergrijzingsevolutie van het ambtenarenkorps, bieden mogelijkheden om de efficiëntie verder te verhogen.”

8) Verplichte fusies tot minimum 10.000 inwoners

(Niet opgenomen in regeerakkoord)

Met een aangepaste fusiebonus voor gemeenten die fuseren met een minder aantrekkelijke partner.

Fusies blijven vrijwillig. We wachten af welk ondersteuningspakket de Vlaamse regering zal aanreiken om fusies te faciliteren.

Zo staat deze prioriteit in het regeerakkoord:

“Door het ondersteunen van schaalvergroting, creëren we sterke en bestuurskrachtige lokale besturen. Deze schaalvergroting gebeurt op vrijwillige basis. Lokale besturen kunnen vrij kiezen of en met wie ze wensen te fusioneren. De lokale besturen leggen de voorstellen tot fusie voor aan de Vlaamse regering die al of niet een decretaal initiatief kan nemen. De Vlaamse regering werkt een financieel ondersteuningspakket uit voor fusieoperaties die een bepaalde minimale schaalgrootte bereiken en ingaan vanaf de nieuwe lokale bestuursperiode in 2024. Deze financiële ondersteuning (schuldovername) wordt gedifferentieerd naargelang de bereikte schaalgrootte. Naast de schuldovername zal er ook een garantieregeling voor het gemeentefonds van toepassing zijn waardoor de nieuwe fusiegemeente, nooit minder ontvangen dan de som van de afzonderlijke lokale besturen.”

9) LRM blijvend verankerd in Limburg

(Opgenomen in regeerakkoord)

Dit moet gebeuren onder de voogdijschap van de Vlaamse Regering die de dividenden doorstort naar LSM. Eerder dit jaar toonden we ons tevreden toen minister-president Muyters de verankering aankondigde voor de komende legislatuur. 

De positie van LRM wordt in het regeerakkoord versterkt door een kapitaalverhoging van 100 miljoen euro en de werking blijft dezelfde. Een blijvende verankering (ook na 2024) lijkt dus logisch, maar ligt nog niet vast.

Zo staat deze prioriteit in het regeerakkoord:

“LRM blijft zich specifiek richten op het ondersteunen en faciliteren van economische bedrijvigheid in de provincie Limburg. De voorbije regeerperiode heeft de provincie Limburg een sterke sociaal-economische inhaalbeweging gemaakt, o.a. dankzij de uitvoering van het Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat (SALK). Op vele parameters scoort Limburg nu even goed als het Vlaams gemiddelde. Op dit pad werken we de komende jaren resoluut verder, want Limburg kent nog steeds enkele kwetsbaarheden.”

“Om de Limburgse economie en innovatiestructuren extra zuurstof te geven, zal het Vlaams Gewest in 2020 een kapitaalverhoging van LRM doorvoeren van 100 miljoen euro. Met deze extra middelen kan de LRM binnen het kader van de beheersovereenkomst beloftevolle start-ups en scale-ups ondersteunen in hun verdere groei, alsook participeren in innovatieve spin-offs i.s.m. de UHasselt en andere onderzoeks- en kennisinstellingen.”

10) Geef Limburg zijn rechtmatig aandeel bij grote overheidsinvesteringen en- bestedingen

Hier moeten we het federaal regeerakkoord afwachten.

Contactpersoon

Senne Poelmans

Senior adviseur belangenbehartiging