Skip to main content

De strijd om paars

  • 10/03/2021

Van de Dorpstraat tot de Wetstraat: vanuit haar visie ‘Sterke ondernemingen, daar wordt iedereen beter van’, doet Voka Oost-Vlaanderen elke dag aan belangenbehartiging. Regelmatig belichten we lokale actuele thema's. 

Vanuit planologisch oogpunt heeft elk stuk grond een toegewezen functie en de kleur die de functie voor bedrijvigheid aangeeft, is paars. Dit is de ruimte waar dagelijks jobs ingevuld worden en waar economische meerwaarde gecreëerd wordt. Toch staat die paarse kleur onder druk ten voordele van wonen, groen of recreatie. De totale hoeveelheid industriegrond in onze provincie is 8 040 ha* of 2.75% van onze oppervlakte en binnen die oppervlakte moeten bedrijven ruimte voorzien voor groenbuffers en waterberging. 60% van die ruimte bruikbaar kunnen inzetten is zowat het maximaal haalbare. Daarmee scoren we lager dan zo goed als alle andere Vlaamse provincies, die bovendien nog eens sneller industriegrond bij creëren. De voorbije tien jaar verloren we netto bijvoorbeeld 50 ha aan industriegrond om bewoning mogelijk te maken. Voka Oost-Vlaanderen strijdt dagelijks voor behoud van paars grondgebied, zodat ruimte om te ondernemen een onderdeel is van het lokale ruimtelijk beleid. 

25 ha bedrijfsruimte geschrapt

Een actueel voorbeeld van zo’n ruimtelijk beleid is ‘het masterplan linkeroever’ in Oudenaarde, waar twee studies rond ruimte uitgevoerd zijn. Eén die de toekomstige woonbehoefte onderzoekt en één die peilt naar de nood aan bedrijfsruimte. De conclusie van de eerste studie is dat er geen woonbehoefte zal zijn de volgende jaren. Waar wel nood aan is, is een ander type woningen, bijvoorbeeld voor het faciliteren van een vergrijzende bevolking. De tweede studie, rond bedrijfsruimte, geeft aan dat er een netto ruimtevraag van ongeveer 25 ha bedrijfsruimte komt de komende tien jaar. De stad en provincie hebben een aantal instrumenten om die kennis in beleid om te zetten. De logica zegt dat de woningnood op het bestaande aanbod kan opgevangen worden, mits reconversie van een stuk van het patrimonium. Voor bedrijven zou dan nieuwe ruimte aangesneden moeten worden. Toch kiezen de overheden om zo’n 20 ha bedrijfsruimte te schrappen en om te zetten in wat grotendeels bewoning en groen moet worden. Het tekort aan bedrijfsruimte wordt zo nog veel groter, maar de beleidsoplossing stelt dat dat tekort opgevangen moet worden door restpercelen of door het verhogen, verdichten of verweven van functies. De wereld op zijn kop, en dit is slechts een voorbeeld van hoe overheden met bedrijfsruimte omgaan.  

Ook Gent is een proefproject gestart rond verweving in de Afrikalaan. De startnota van 200 pagina’s begint met de vermelding dat de zone een economische functie moet kunnen blijven uitvoeren, om vervolgens 198 pagina’s lang te schrijven over hoe men er wonen mogelijk kan maken. Luidop wil men het niet gezegd hebben, maar eigenlijk is het een oefening om bewoning en groen mogelijk te maken in een gebied dat altijd een bijna uitsluitend economische functie heeft gehad. Wij maken ons zorgen over hoeveel economie met tewerkstelling en toegevoegde waarde er op het einde van het testproject zal overblijven.  

20% van bedrijventerreinen onbenut

Voka is helemaal niet tegen vernieuwing, als het gaat over hoe we met ruimte omgaan. Er is dringend nood om te onderzoeken waarom 20% van de bedrijventerreinen onbenut zijn, terwijl de nood in Oost-Vlaanderen heel hoog is. Het is immers niet zo dat al deze onbenutte terreinen bruikbaar zijn, maar inzicht krijgen hierin zou al een eerste stap betekenen. Leegstaande gebouwen met een slechte ligging die niet meer ingevuld geraken, dat moeten we vermijden. Die moeten we makkelijk kunnen schrappen onder voorwaarde dat we die ruimte elders compenseren.  Slecht ingerichte bedrijventerreinen moeten we aanpakken en stedenbouwkundige voorschriften moeten modernisering ervan mogelijk maken. Ook verweving moet kunnen, zo lang het geen verborgen woonprojecten zijn, dat de economische activiteiten niet beperkt worden tot activiteiten die in woongebied moeten en er voldoende ruimte wordt gereserveerd voor activiteiten die niet verweefbaar zijn, de zogenaamde ‘ijzeren voorraad’.Tot slot, een pijnpunt waar we op blijven drukken, zijn de onmogelijke vergunningsprocedures. Als we binnen 10 jaar een paar hectare bedrijventerrein klaar willen hebben om te bouwen, zijn we vandaag al te laat met de start van het proces. En precies daar zit een groot deel van het probleem en dat is een opdracht voor onze Vlaamse overheid.  

*totale oppervlakte voor industrie, exclusief haven 

foto

 

Contactpersoon

Jan Geers

Manager Belangenbehartiging - Manager Communicatie

Belangenbehartiging

Voka verdedigt jouw belangen op alle beleidsniveaus. Via analyses, opinies en positieve samenwerkingen werken we elke dag aan een gunstiger bedrijfsklimaat.

Lees meer
Advertentie Festival van Vlaanderen