Skip to main content

Conjunctuur vlakt nog verder uit

  • 28/11/2017

Automobielsector solide steun voor conjunctuur 

Co

De conjuncturele terugval die zich na de historische piek in juni 2017 aandiende vlakt in vergelijking met de vorige maanden nog verder uit. Tegen de jaarwisseling verliest de conjunctuurbarometer enkele indicatorpunten maar hij belandt nog steeds op 99,19 indicatorpunten. Historische toppen zoals we eerder aankondigden. Zelfs beter dan voorspeld. Want vorige maand werd nog een terugval tot 97,36 indicatorpunten verwacht. De prestaties van de automobielsector tonen een solide steun voor de conjunctuurontwikkeling te zijn. 

De neerwaartse conjunctuurfase die van start ging in juni zet zich verder door tijdens het eerste kwartaal van 2018. Deze evolutie impliceert dat de conjunctuurbarometer in april een waarde 89,97 indicatorpunten optekent. Voorlopig wijst nog steeds niets op een zich aandienende steile recessie. De evolutie van de sectorale indicatoren laat eerder vermoeden dat de terugval in de nabije toekomst nog verder zal uitvlakken. In het huidige verwachtingspatroon zou de activiteitswinst over het volledige jaar dan ook 4,63 indicatorpunten bedragen.

De ondersteuning van de exportprestaties aan de conjunctuurontwikkeling blijft op korte termijn beslist overeind. Op middellange termijn zit er mogelijk wel een tijdelijke rustpauze aan te komen. In de bouwsector zet het herstel van de nieuwbouwactiviteit zich stelselmatig verder door. Maar de prestaties blijven nog onder het gerealiseerde niveau van vorig jaar. De niet-residentiële bouwactiviteit zet zijn opmars ongehinderd verder. Toch blijft op korte termijn de expansieve bijdrage van de bouwactiviteit aan de conjunctuurontwikkeling nog zeer marginaal. Het verwachte aantal inschrijvingen van nieuwe wagens ligt in de loop van de volgende zes maanden 4,62% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Deze evolutie wordt het sterkst ondersteund vanuit het segment van personenwagens. De automobielsector blijft dan ook op korte en middellange termijn een solide steun voor de conjunctuurontwikkeling. In de toeristische sector blijven de bezettingsgraden lager dan vorig jaar. Het aantal aankomsten en overnachtingen neigt op middellange termijn te stagneren op het niveau van een jaar geleden. De sector gedraagt zich dan ook in hoge mate conjunctuurneutraal. De totale werkloosheid blijft in de loop van het volgende half jaar 9,17% lager dan vorig jaar. En het aantal starters blijft positief verder evolueren. 

Johann Leten, gedelegeerd bestuurder Voka – Kamer van Koophandel Limburg reageert voorzichtig positief: “Elke maand moeten we onze verwachtingen licht positiever bijstellen. Dat is economisch opportuun want naar alle waarschijnlijkheid spreken we van een uitgebreide afkoelingsfase. Ook al ligt er geen steile recessie in het vooruitzicht, toch moeten we scherp blijven voor een mogelijke winterprik. Want voor de export verwachten we een tijdelijke rustpauze in 2018.”
 

Conjunctuurbarometer Voka – KvK Limburg en NBB 

(november 2017 – april 2018) 

Conjunctuurbarometer

Starters 

Tabel: Aantal Starters in Limburg 
 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017  
Januari 502 457 527 407 765 866 +13,20%
Februari 308 267 291 387 470 413 -12,13%
Maart 316 273 282 319 365 384 +5,21%
April 453 461 506 631 694 664 -4,32%
Mei 279 323 284 331 391 436 +11,51%
Juni 255 230 221 276 283 419 +48,06%
Juli 435 436 473 604 580 705 +21,55%
Augustus 235 200 252 341 369 434 +17,62%
September 222 211 211 364 413 504 +22,03%
Oktober 501 506 573 781 811 693 -14,55%
November 247 275 284 341 411    
December 257 231 271 336 363    
YTD 3506 3364 3620 4441 5141 5518 +7,33%
Totaal 4010 3870 4175 5118 5915 5518  
Starters

Bewerking: Voka – KvK Limburg 

Voor oktober 2017 tekenen we 693 startende ondernemingen op. Ondanks dat het aantal starters tegenover oktober vorig jaar 14,55% lager ligt, lijkt het aantal starters in 2017 nog altijd op een recordkoers af te stevenen. Want het totale aantal starters voor de eerste tien maanden van dit jaar ligt nog steeds 7,33% hoger dan dezelfde periode van vorig jaar. Vorige maand rapporteerden we nog een year-to-year differential van +11,43%. Toch zet Limburg haar positieve evolutie duidelijk verder en blijft deze trend aanhouden richting een significante overschrijding van het record van vorig jaar.

Export blijft op korte termijn overeind 

De trend voor de exportattesten blijft mathematisch licht opwaarts maar valt veel vlakker uit dan in dezelfde periode van vorig jaar. De trend voor het verwachte verloop van de exportwaarden wordt mathematisch licht negatief. Vorig jaar werd hier nog een significant positieve trend gerapporteerd. Praktisch gezien vertonen beide exportindicatoren een tendens tot uitvlakken. 

De year-to-year differentials zijn beide positief en nemen gevoelig toe in vergelijking met vorige maand. De marge voor de exportwaarden groeit aan van 2,41% vorige maand tot 11,58% nu. Hiermee wordt de waarde van twee maanden geleden (7,33%) ruimschoots overtroffen. Een gelijkaardige vaststelling – weliswaar minder spectaculair – gaat op voor de differential voor de exportattesten. De huidige 9,8% overtreft niet alleen de 7,83% van vorige maand maar eveneens de 8,7% van twee maanden geleden. 

De ondersteuning van de exportprestaties aan de conjunctuurontwikkeling blijft op korte termijn beslist overeind. Op middellange termijn zit er mogelijk echter wel een tijdelijke rustpauze aan te komen. Deze zou zich, op basis van de huidige informatie, manifesteren in het eerste kwartaal van 2018. 

Bijdrage bouwsector aan conjunctuur blijft marginaal 

In de bouwsector blijven alle trends net als vorige maand opwaarts gericht. Bovendien worden ze nu allemaal significant terwijl dit vorige maand slechts voor drie van de vijf indicatieve segmenten het geval was. In dezelfde periode vorig jaar vlakten de trends m.b.t. de residentiële bouw en het aantal vergunningen niet-residentiële nieuwbouw nog volledig uit. Voor de te realiseren volumes niet-residentiële nieuwbouw is de huidige trend een doorslag van het trendpatroon van twaalf maanden geleden. 

De differentials van de residentiële bouw blijven negatief maar evolueren gestaag verder richting nulpunt. Deze tendens werd ook vorige maand vastgesteld maar is nu meer uitgesproken want alle marges worden ruimschoots gehalveerd. De marge voor het aantal vergunningen residentiële nieuwbouw krimpt van -17,68% vorige maand tot -9,05% nu. Voor de te realiseren residentiële nieuwbouw oppervlakte valt de differential terug van -15,8% tot -6,9%. De marge voor de vergunningen residentiële renovatiebouw belandt op -4,05% tegenover -11,86% vorige maand. De differentials van de niet-residentiële bouw blijven positief en nemen nog verder in omvang toe. De differential voor de te realiseren volumes niet-residentiële nieuwbouw loopt verder op van 91,43% vorige maand tot 117,89% nu. Voor de vergunningen niet-residentiële nieuwbouw is de groei van de marge tot 36,78% minder spectaculair maar toch significant. Vorige maand werd hier nog 31,39% gerapporteerd. 

In de bouwsector zet het herstel van de nieuwbouwactiviteit zich stelselmatig verder door. Voorlopig blijven de prestaties echter nog onder het gerealiseerde niveau van twaalf maanden geleden. De niet-residentiële bouwactiviteit zet zijn opmars ongehinderd verder. Op korte termijn blijft de expansieve bijdrage van de bouwactiviteit aan de conjunctuurontwikkeling echter nog zeer marginaal. 

Automobielsector presteert solide 

In de automobielsector blijven de significant positieve trends voor beide segmenten behouden. Deze trends zijn qua intensiteit sterk vergelijkbaar met die van twaalf maanden geleden. Het trendpatroon voor de inschrijvingen van nieuwe personenwagens wordt zelfs licht sterker opwaarts gericht. 

In beide segmenten blijven de differentials status quo rond het niveau van vorige maand. Voor de bedrijfsvoertuigen strandt de huidige waarde op 1,71% tegenover 1,69% vorige maand. Ook voor de personenwagens blijft de differential met een waarde van 5,14% sterk in de buurt van de 5,09% vorige maand. Hiermee groeien de marges voor beide segmenten voor de derde maand op rij nu systematisch aan. 

In de loop van de volgende zes maanden blijft het verwachte aantal inschrijven van nieuwe wagens 4,62% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Deze evolutie wordt het sterkst ondersteund vanuit het segment van de personenwagens. De automobielsector blijft dan ook op korte en middellange termijn een solide steun voor de conjunctuurontwikkeling. 

Toeristische sector conjunctuurneutraal 

Omwille van de aanwezigheid van de maand april en de paasvakantie in de prognoseperiode worden alle indicatieve trends in tegenstelling tot vorige maand positief. Vorig jaar werd een zowat volledig identiek trendpatroon waargenomen. Deze omslag is structureel van aard maar geen enkele trend is significant. 

In de loop van de voorbije twee maanden werd telkens een lichte aangroei van de marges m.b.t. de aankomsten en overnachtingen vastgesteld. Deze tendens lijkt nu te keren. De differential voor de aankomsten valt terug van 5,31% vorige maand tot 3,37% nu. Hiermee bereikt de marge opnieuw het niveau van drie maanden geleden. De differential voor de overnachtingen (1,65%) wordt deze maand gehalveerd in vergelijking met vorige maand en valt zodoende terug tot het niveau van twee maanden geleden. De marges voor de bezettingsgraden blijven negatief maar evolueren terug enigszins richting nulpunt. Ze zakken niet langer dieper in de rode zone. De differential voor de bezettingsgraad van de hotels klimt licht van -11,03% vorige maand tot -8,19% nu. Weliswaar valt deze waarde nog steeds zwakker uit dan de -7,46% en -7,61% van twee en drie maanden geleden. De bezettingsgraad van alle logies klimt dan weer licht tot -7,29%. Dit is de beste prestatie van de laatste vier maanden. In die periode werden marges van gemiddeld 8,83% gerapporteerd. 

De bezettingsgraden blijven lager dan in dezelfde periode van vorig jaar. Maar de kloof wordt wel stilaan kleiner. Op korte termijn zit er echter nog geen fundamentele omslag aan te komen. Het aantal aankomsten en overnachtingen vertoont eerder de neiging om op middellange termijn te stagneren op het niveau van een jaar geleden. De sector gedraagt zich dan ook in hoge mate conjunctuurneutraal. 

Werkloosheid vertoont lichte krimptendens 

De totale werkloosheid stagneert vrijwel volledig in de loop van de volgende zes maanden. Deze stagnatie is het gevolg van een significante daling van het aantal vrouwelijke werklozen die volledig gecompenseerd wordt door een toename van het aantal werkloze mannen. Vorig jaar vertoonde de werkloosheid nog een significant neerwaartse trend. 

Het aantal vrouwelijke werklozen blijft -9,41% lager dan vorig jaar. Vorige maand en twee maanden geleden werd in dit verband -9,56% en -12,08% gerapporteerd. De differential voor het aantal werkloze mannen valt terug tot  -9,19%. De totale werkloosheid blijft in de loop van het volgende half jaar -9,17% lager dan vorig jaar. We zien echter wel dat de totale werkloosheid in de loop van de voorbije maanden een lichte krimptendens begint te vertonen. Vorige maand en twee maanden geleden bedroegen de marges immers nog -10,24% en -11%. 

Conjunctuur blijft verder uitvlakken 

Johann Leten, gedelegeerd bestuurder Voka – KvK Limburg besluit: “De conjuncturele terugval na de historische piek in de zomer blijft nog verder uitvlakken. Dat laat de evolutie van de sectorale indicatoren vermoeden. Toch bevinden we ons nog steeds op een historisch economisch activiteitsniveau. Zelfs beter dan eerder voorspeld. Want in het huidige verwachtingspatroon zou de economische winst over het volledige jaar 4,63 indicatorpunten bedragen. Van een recessie in het vooruitzicht spreken we niet, eerder van een uitgebreide afkoelingsfase. Dat is opportuun maar we moeten alert blijven voor een mogelijke winterprik. De automobielsector toont op korte en middellange termijn nog een solide steun voor het conjunctuurverloop te zijn, maar voor de export zit er mogelijk wel een tijdelijke rustpauze aan te komen. Op dit moment is het dan ook speculeren wanneer een nieuw licht opwaarts conjunctuurelan zich zou kunnen aandienen.”
 

Overzicht deelindicatoren 

Deelindicatoren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafiek 3

 

Grafiek 4

 

Grafiek 5

 

Grafiek 6

 

Grafiek 7

 

Grafiek 8

 

Grafiek 9

 

Grafiek 10