Skip to main content
  • Nieuws
  • 43 verkiezingsmemoranda om Limburgs ondernemersklimaat te verbeteren

43 verkiezingsmemoranda om Limburgs ondernemersklimaat te verbeteren

  • 04/09/2018

De invloed van lokale besturen op ondernemerschap is onmiskenbaar groot. Met het oog op de gemeente- en provincieraadsverkiezingen was het  voor Voka – Kamer van Koophandel dan ook cruciaal om de noden van ondernemers bij de Limburgse gemeenten en steden aan te kaarten. Na de publicatie van haar provinciaal memorandum, begon de werkgeversorganisatie in juni met haar toer door Limburg waarin 42 memoranda op maat werden voorgesteld aan de lokale besturen. “Vandaag ronden we onze toer af”, aldus Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg. “Ondernemers in verschillende steden en gemeenten hebben ook verschillende noden, daarom zijn we erg tevreden dat we op een constructieve manier de specifieke behoeften én aanbevelingen persoonlijk hebben kunnen bespreken bij de lokale beleidsmakers.”

43 verkiezingsmemoranda om Limburgs ondernemersklimaat te verbeteren

De kiem voor deze lokale memoranda werd gevormd door het centrale Voka Memorandum dat overkoepelend voor alle Vlaamse steden en gemeenten aanbevelingen doet voor de lokale besturen. Centraal in dit memorandum staan focus en schaal. “Gemeenten moeten zich systematisch de vraag stellen of ze een taak zelf blijven uitvoeren, dan wel opteren voor een samenwerkingsformule of kiezen voor uitbesteding “ stelt Leten. Daarnaast worden fusies noodzakelijk. “De geboorte van Pelt en Oudsbergen is in dat opzicht een schoolvoorbeeld van toekomstgericht bestuur. Maar we moeten verder durven gaan en daarom pleiten we ervoor gemeenten verplicht te laten opschalen tot minimaal 10.000 inwoners.”

Voka – Kamer van Koophandel bouwde verder op de aanbevelingen van het overkoepelend Voka Memorandum om zo tot een concreet, gepersonaliseerd Limburgs verhaal te komen. Een belangrijk hoofdstuk binnen dit verhaal werd gewijd aan de provincie. “Het provinciaal niveau is noodzakelijk voor onze Limburgse ondernemingen én haar medewerkers”, aldus Leten. “Rekening houdend met het subsidiariteitsprincipe, efficiëntie en het primaat van de politiek heeft de provincie zeker nog haar rol te vervullen. We hebben geen grootstad die de trekkers- en ontwikkelingsrol op zich neemt voor de lokale besturen en het is daarom dat de provincie de regie in handen moet nemen. Als katalysator, bovenlokaal samenwerkingsorgaan en back-office kan de provincie ook in de toekomst een belangrijke functie vervullen.”

Naast het overkoepelend en provinciaal memorandum werden de laatste maanden dus ook 42 lokale memoranda voorgesteld. Op basis van een enquête, de ruimtebehoeftepijler, fiscale analyses en input van de lokale Voka-ambassadeurs en ondernemersclubs werd een compleet beeld geschetst van de wensen van ondernemers ten opzichte van hun lokale besturen. “De resultaten hiervan vertaalden we in concrete aanbevelingen naar de volgende legislatuur toe. Samen met onze lokale Voka-ambassadeurs zijn we gedurende drie maanden op pad gegaan om de resultaten in iedere Limburgse stad en gemeente te gaan voorleggen. Ondanks de differentiatie van gemeente tot gemeente, bleken de Limburgse ondernemers het unaniem eens te zijn over het belang van een verbeterde communicatie van de besturen naar ondernemers toe. “Binnen alle besproken thema’s, zijnde fiscaliteit, mobiliteit, ruimte en talent, bleek het belang van én de ontevredenheid over het communicatiebeleid groot te zijn. We hebben de lokale besturen dan ook op het hart gedrukt werk te maken van een communicatief sterk beleid. Helderheid en transparantie blijken dé tools te zijn om de tevredenheid van de Limburgse ondernemers op korte termijn te doen stijgen”, besluit Johann Leten.

Contactpersoon

Senne Poelmans

Senior adviseur belangenbehartiging