Omgevingsvergunning eindelijk van start

06/03/2017

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning trad op 23 februari 2017 in werking. Daarmee ging een aloude eis van Voka in vervulling. Met uitzondering van de gemeenten die om uitstel hebben gevraagd tot 1 juni 2017, worden de vergunningsaanvragen nu ingediend in het digitaal omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde wordt georganiseerd.

De omgevingsvergunning verenigt en vervangt de stedenbouwkundige vergunning, de milieuvergunning en de verkavelingsvergunning. Vanaf 1 januari 2018 wordt daar ook de socio-economische vergunning aan toegevoegd. Belangrijke voordelen zijn dat de beslissingstermijnen korter en afdwingbaar worden, dat de vervaltermijn van de milieuvergunning wordt geschrapt waardoor  de omgevingsvergunning een permanent karakter krijgt en dat tegenstrijdigheden in adviezen en beslissingen worden vermeden omwille van de geïntegreerde procedure. En eens het digitale loket op volle toeren draait, zal ook deze stap een belangrijke vermindering van administratieve lasten betekenen.

 

Integratie van procedures

Met de omgevingsvergunning verandert er in de eerste plaats veel op het procedurele vlak. De procedures worden geïntegreerd en aanvragen worden voortaan niet meer vanuit één invalshoek bekeken. Zodra een dossier complexer is, worden administraties genoodzaakt om met één stem te spreken. Dat syntheseadvies wordt nadien ook beoordeeld door één besluitnemer. Door te werken met één procedure, één advies en één beslissing, vermijd je Kafkaiaanse toestanden waarbij de voorwaarden van de ene vergunning door de andere vergunning worden tegengesproken of waarbij slechts één van de twee vergunningen verleend wordt en omwille van de koppeling tussen beide vergunningen – de andere niet uitgevoerd is. Maar de integratie stopt niet daar. Ook de procedures tot goedkeuring van een milieueffecten- en omgevingsveiligheidsrapport worden mee geïntegreerd. Een project-MER zal niet meer voorafgaandelijk aan de vergunningsaanvraag definitief worden goedgekeurd. Het openbaar onderzoek van de vergunningsaanvraag zal samenvallen met dat van het project-MER. De goedkeuring van het MER zal met andere woorden tijdens de vergunningsprocedure gebeuren.  Deze nieuwe procedure heeft onmiskenbaar als voordeel dat je belangrijke tijdswinst kan boeken. Anderzijds heb je als initiatiefnemer voorafgaand aan je vergunningsaanvraag niet meer de zekerheid een definitief goedgekeurd MER op zak te hebben. Dat geeft ook aan dat je als initiatiefnemer overtuigd moet zijn van de kwaliteit en volledigheid van je MER op het ogenblik dat je deze samen met je vergunningaanvraag indient. Het vooroverleg wordt daarom des te belangrijker.
Wat de doorlooptijden betreft, verkort de omgevingsvergunning waar mogelijk de termijnen. Bovendien worden termijnen afdwingbaar. Er ligt momenteel immers een voorstel op tafel bij de Vlaamse regering waardoor laattijdige beslissingen gesanctioneerd worden door ofwel een geldboete of een dwangsom.

 

Vergunning van onbepaalde duur

Belangrijk voordeel van de omgevingsvergunning is dat de vervaltermijn van de milieuvergunning verdwijnt. Onderzoek bij klasse 1 bedrijven wees immers uit dat een hervergunning zelden voor problemen zorgt te meer doordat deze bedrijven hun vergunningen regelmatig laten actualiseren naar aanleiding van een verandering van de inrichting. Ondertussen worden deze bedrijven wel verplicht om een dure en tijdrovende hervergunningsprocedure te doorlopen. Door de hervergunningsprocedure af te schaffen en een evaluatiesysteem te starten dat enkel gaat evalueren waar nodig, worden nutteloze onderzoeken en administratieve lasten en kosten vermeden. Hierdoor kunnen zowel bij de overheid als bij de bedrijven mensen en middelen efficiënter worden ingezet.

 

Vlaanderen radicaal digitaal

De omgevingsvergunning wordt digitaal behandeld. De Vlaamse overheid ontwikkelde daarvoor een Omgevingsloket waarlangs de aanvragen ingediend moeten worden.

 

Steven Betz - Senior adviseur milieu & ruimtelijke ordening - steven.betz@voka.be