Kilometerheffing: van domme belasting naar slimme heffing

01/03/2017

Op 1 april 2016 werd de kilometerheffing voor vrachtwagens ingevoerd door de drie gewesten, waardoor ook buitenlandse vrachtwagens echt mee betalen voor het gebruik van onze wegen. Voka slaagde erin de heffing bij te sturen in het voordeel van de bedrijven, maar de impact voor het bedrijfsleven blijft zeer groot. Zolang de kilometerheffing enkel van toepassing is voor vrachtwagens, verhelpt ze niets aan ons fileprobleem.

Bijsturing heffing in functie van randvoorwaarden

Voka Voka is erin geslaagd om de heffing bij te sturen, waardoor volgende randvoorwaarden door de Vlaamse Regering werden overgenomen:

  • Wegennet beperkt tot het Eurovignet-netwerk en een uitzondering voor de toegangswegen naar de Vlaamse zeehavens
  • Tarieven vergelijkbaar met de Duitse LKW Maut
  • 100 miljoen euro van de opbrengsten vloeit jaarlijks terug naar infrastructuur
  • Opstart deftig onderzoek naar de haalbaarheid en de modaliteiten van de invoering van een slimme kilometerheffing voor personenwagens
  • Afschaffing en vermindering van de verkeersbelasting voor vrachtwagens
  • Aftrekbaarheid van de kilometerheffing in de vennootschapsbelasting

 

Impact bedrijfsleven

De impact voor de Vlaamse bedrijven is groot. Ondanks de afschaffing van het Eurovignet en de vermindering van de verkeersbelasting, betaalt het goederentransport sinds 1 april 2016 veel meer dan voorheen. Om de pil voor de transportsector minder bitter te maken, heeft de Vlaamse Regering een pakket aan maatregelen aangekondigd ter waarde van bijna 40 miljoen euro. Dit bevat o.a. arbeidsmarktmaatregelen, investeringssteun en een verhoogde ecologiepremie.

 

Naar een slimme kilometerheffing voor iedereen

De enige maatregel die de kilometerheffing echt zinvol zou maken, is de uitbreiding ervan naar een slimme heffing die geldt voor alle voertuigen, dus zowel voor vrachtwagens als personenwagens. Vlaanderen onderzoekt momenteel het draagvlak voor zo’n slimme kilometerheffing die varieert naar plaats en tijd. Voka dringt erop aan dat zodra deze resultaten gekend zijn, verder studiewerk wordt gestart naar de technische en juridische haalbaarheid en naar bijhorend flankerend beleid zodat de heffing voor personenwagens volgende legislatuur kan ingevoerd worden. Drie principes zijn hierbij voor Voka essentieel:

  • De totale autokost mag niet duurder worden voor een werknemer: de kilometerheffing moet in de plaats komen van de bestaande verkeersfiscaliteit
  • Ook voor de werkgever moet de kilometerheffing kostenneutraal zijn - De eventuele meeropbrengst moet maximaal gaan naar meer en betere wegeninfrastructuur.

 

Meer info (tarieven, tolwegen, vrijstellingen, steunmaatregelen enz.) over de kilometerheffing vind je op:

 

Goedele Sannen – Senior Adviseur Logistiek en Mobiliteit – goedele.sannen@voka.be – 0499801625