Skip to main content

Mobiliteit in West-Vlaanderen

West-Vlaanderen kampt al enkele jaren met een aantal heikele punten die maar niet opgelost raken. Voka vraagt dat het Agentschap Wegen en Verkeer de nodige middelen krijgt om daar op korte termijn iets aan te doen.

Om bedrijven én werknemers aan te kunnen trekken, is een vlotte bereikbaarheid een enorme troef. Gezien de grote nood aan arbeidskrachten in onze provincie moeten we elke troef die we hebben ten volle uitspelen. In de verschillende regio's in West-Vlaanderen is er werk aan de winkel.

Mobiliteit in regio Brugge

 • Verdubbeling van het spoor tussen het station Brugge en station Gent-Sint-Pieters moet nu eindelijk gerealiseerd worden, ten behoeve van zowel passagiers- als goederenvervoer.
 • De N49 tussen Knokke-Heist en Antwerpen dient een volwaardige autosnelweg worden. 
 • De N31 ter hoogte van Lissewege en de ring rond Brugge moeten aangepakt worden. 
 • Binnen het project Stadsvaart moeten er heel wat aanpassingen gebeuren aan het kanaal Gent-Oostende (er is een hoge nood aan nieuwe bruggen, Dampoortsluis, Steenbruggebrug, enz.). 
 • Met het project “Vlaamse baaien” moet het mogelijk zijn om binnenvaartschepen langs de kust te laten varen naar de Scheldemonding. 

Mobiliteit in regio Oostende

 • Oostende heeft een ruim aanbod aan verschillende mobiliteitsmodi (autosnelweg, trein, tram, zeehaven, luchthaven), maar er zijn er nog verbeteringen mogelijk: denk maar aan de bereikbaarheid van de luchthaven via de kusttram, ruimer aanbod aan (rand)parkings die aangeduid worden vanaf het einde van de A10, betere treinverbindingen richting Kortrijk, Westhoek en Noord-Frankrijk, enz. 
 • Met de nieuwe projecten en ontwikkelingen op de Oosteroever is het noodzakelijk dat die wijk beter toegankelijk wordt. Meer doorgangen voor (vracht)wagenvervoer tussen de Oosteroever en de N34 (Dr Eduard Moreuaxlaan) zijn noodzakelijk. Daarnaast moet ook de N33 (Torhoutsesteenweg) als drukke invalsweg van de stad aangepakt worden. Op het vlak van parkeerbeleid is heel wat bijkomende parkeergelegenheid nodig, zonder dat dit leidt tot een verkeersinfarct in het centrum van de stad. 
 • Gezien het belang voor de tewerkstelling in de Oostendse regio, moet de luchthaven zich verder kunnen blijven ontwikkelen als aanbieder van lijnvluchten, charters en vracht. Ook daarvoor is een goede bereikbaarheid en voldoende parkeergelegenheid cruciaal, terwijl bijkomende middelen moeten worden voorzien voor de renovatie of vernieuwing van het luchthavengebouw.

Mobiliteit in regio Midden-West-Vlaanderen

 • In Tielt ging het staat de vervolmaking van de zuidwestelijke tangent op het lijstje met prioriteiten. Begin januari 2017 hadden enkele Voka-leden en het Tieltse stadsbestuur een overleg over het tussentijdse alternatief van de verbreding van de St-Amandstraat. De stad Tielt beloofde ten stelligste de plannen van de zuidwestelijke tangent niet te begraven ondanks dit alternatief, maar Voka wil dat plan verankerd zien. 
 • In Roeselare gaat het over het mobiliteitsplan 2030, waarover wij vanuit Voka graag een constructieve dialoog willen opzetten met het stadsbestuur. De eerste gesprekken gingen over de verkeerscirculatie en -mobiliteit aan de kop van de vaart. 
 • De binnenhaven van Roeselare heeft ook een belangrijke rol in het vrachtvervoer. Voka pleit ervoor om in het kader van de lopende studies zeker na te denken over het bestaande gabarit, ook in de binnenhaven van Roeselare. Het goed zijn als de haven kon helpen instaan voor containeroverslag.
 • Anderzijds speelt een betere afstemming van het openbaar vervoer een belangrijke rol om (potentiële) medewerkers op de industrieterreinen te krijgen. Voka zal ook dit jaar de overheid blijvend aanmoedigen om de regio nog meer bereikbaar te maken met het openbaar vervoer. 

Mobiliteit in Zuid-West-Vlaanderen

Voka West-Vlaanderen pleit voor een snelle aanpak van enkele knelpuntdossiers:

 • De aansluiting van de A19 op de R8, het complex project Hoog Kortrijk
 • De optimalisatie van de op- en afritten in Waregem
 • Het kruispunt Belgiek in Deerlijk 
 • "Maar we moeten ook een mind switch maken en ons anders verplaatsen, via carpooling, hoogwaardig openbaar vervoer,...".
 • Voka ziet  de luchthaven van Wevelgem als performante zakenluchthaven met potentieel en stipt ook  het belang van het kanaal Bossuit-Kortrijk aan.

Mobiliteit in de Westhoek

 • De Vlaamse regering moet snel werk maken van een vlotte en veilige verbinding tussen Ieper en Veurne. Daarbij moeten verschillende types verkeer (landbouw, doorgaand, lokaal) van elkaar gescheiden worden. 
 • Er moet zo snel mogelijk gestart worden met de uitvoering van de herinrichting van het wegvak N8 op grondgebied Veurne (van E40 tot kruispunt Myosotis) zoals is aangegeven in het meerjarenprogramma van het Agentschap Wegen en Verkeer. 
 • De uitvoering van de herinrichting van het wegvak N8 op grondgebied Alveringem (van kruispunt Myosotis tot omgeving Bampoelstraat in Hoogstade) moet daarna zo snel mogelijk volgen 
 • Aanleg van vrijliggende fietspaden tussen de bebouwde kommen van Woesten en Vleteren en daarna op het volledige tracé.
 • De actualisatiestudie van het bestaande plan-MER over de rest van het traject Ieper-Veurne moet zo snel mogelijk worden afgerond, zodat er vlug een beslissing kan genomen worden over dit deel van het traject. 
 • Voka ijvert ervoordat de zuidwestelijke omleidingsweg tussen N35 en N369 in Diksmuide zo snel mogelijk wordt uitgevoerd. Momenteel moet alle verkeer op de N35 Deinze-Veurne en de N369 Ieper-Oostende langs 1 kruispunt in het centrum van Diksmuide. Dat veroorzaakt lange files.
 • De Vlaamse overheid heeft een budget van 13,7 miljoen ingeschreven voor de aanbesteding hiervan in 2017-2018. Voka vraagt dat die timing ook gehaald wordt. Het is tijd om de spade in de grond te steken. De bedrijven wachten al tientallen jaren op de aanleg hiervan. 
 • Er moet vooruitgang geboekt worden in het dossier van de omleidingsweg in Adinkerke zodat de lange files en de onveilige situatie op het op- en afrittencomplex van de E40 opgelost raakt.
 • Ook op de andere belangrijke verbindingswegen in de Westhoek zoals de N369, N35 en N313 moeten aanpassingen (vrijliggende fietspaden, wegnemen van botsonvriendelijke obstakels zoals bomen) gebeuren. Dergelijke verbeteringen kunnen er dan ook voor zorgen dat er uitzonderingen kunnen worden toegelaten voor deze wegen in de Westhoek, zodat daar weer 90 km/u kan gereden worden. 

Mind switch nodig

Een goede bereikbaarheid, dat gaat niet alleen over vervoer over de weg. De oproep van de regering om andere modaliteiten te gebruiken om woon-werkverkeer mogelijk te maken, valt niet in dovemansoren bij Voka. Via verschillende projecten, zoals vb. ‘samen slimmer naar het werk’, wil de organisatie meehelpen om daar verder werk van te maken.

Hulp nodig?

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Vraag het @ Voka
DHL
ING
Logo Mensura
Proximus
SD Worx