Skip to main content

Het belang van innovatievermogen

brain


In een wereld van groeiende internationale concurrentie hangt de toekomst van bedrijven vaak af van hun innovatievermogen. Het woord "innovatie" betekent in deze context het proces van de integratie van nieuwe producten, nieuwe diensten, nieuwe methoden van productie, nieuwe methoden om zaken te doen, enz. Menig aspecten van intellectuele eigendom spelen hierbij een rol.

Vaak zijn die nieuwe producten, methoden en diensten het resultaat van onderzoek en ontwikkeling (O&O) inspanningen. Onderzoek en ontwikkeling is gericht op het genereren van nieuwe kennis en technologische oplossingen om specifieke bedrijfs- of sectorproblemen aan te pakken. Innovatie is de integratie van dergelijke kennis en technologische oplossingen in de bedrijfsactiviteiten van een bedrijf.

Welke fases mag je verwachten bij een O&O-project?

Start van het O&O-project

Niet zelden worden op vandaag O&O-activiteiten uitgevoerd in het kader van gezamenlijke onderzoeksprojecten, waarbij bedrijven samenwerken met partners. Het is dan ook belangrijk dat bedrijven zich bewust zijn van basisinformatie over het beheer van kennis en intellectuele eigendom (IE) tijdens hun innovatieve projecten.

O&O-projecten starten vaak met het uitwisselen van kennis. Alvorens kennis uit te wisselen is het aangeraden om een O&O-samenwerkingsovereenkomst op te stellen tussen de partners. Daarbij is het belangrijk dat de partners in een O&O-samenwerking ervoor zorgen dat er "vrijheid-van-exploitatie" is met betrekking tot zowel de technologie die in het project moet worden gebruikt als de technologie die commercieel moet worden benut. "Vrijheid-van-exploitatie" betekent dat het gebruik van een technologie in het project of het gebruik van de resultaten van het project geen inbreuk maakt op rechten van derden. Als een partner in een project bijvoorbeeld voornemens is een gepatenteerde technologie te gebruiken, dient deze partner eigenaar te zijn van de betrokken technologie of op zijn minst een licentie te hebben om het octrooi te gebruiken.

Daarom is het bij de start van een O&O-project aangewezen om een zoekopdracht uit te voeren in de stand-van-de-techniek en ervoor te zorgen dat het project de reeds door anderen uitgevoerde O&O-inspanningen niet dupliceert of inbreuk maakt op rechten van derden. Deze zoekopdracht kan zich zowel richten naar octrooipublicaties als naar niet-octrooi publicaties.
 

Tijdens het O&O-project

Tijdens het O&O-project dienen de partners alert te blijven voor de noden aan overeenkomsten om hun kennis en intellectuele eigendom te beschermen. Vertrouwelijkheidsovereenkomsten zijn daarbij onontbeerlijk tegen ongewenste openbaarmaking. Dergelijke overeenkomsten beschermen het vertrouwelijke karakter van de verstrekte informatie en zorgen ervoor dat de partners de informatie die ze ontvangen alleen gebruiken voor de gespecifieerde doeleinden.

Talrijke studies hebben aangetoond dat statistisch gezien slechts een fractie van de innovatieve projecten succesvol zijn zonder dat dit vooraf kan voorspeld worden. Dat maakt het voor de O&O manager niet makkelijker om de IE strategie voor zijn innovatief project te bepalen. Advies inwinnen van een ervaren IE strategieraadgever is daarbij geen overbodige luxe. U wil als bedrijf immers niet geconfronteerd worden met de situatie dat uw innovatie succesvol is maar dat u niet de nodige aandacht hebt besteed om het te beschermen. Daarom is het bekomen van octrooien voor uw innovaties van het allerhoogste belang. Belangrijk om weten is hier dat één van de vereisten voor het bekomen van een octrooi absolute nieuwheid is, i.e. uw uitvinding in uw octrooiaanvraag dient ook nieuw te zijn ten opzichte van uw eigen openbaringen. Het is daarom als innovatieve onderneming van belang om in een zeer vroeg stadium van uw innovatie uw octrooiaanvragen in te dienen en ten minste vóór u iets openbaar maakt op bijvoorbeeld een beurs,  in een publicatie, op uw webpagina, etc.

Maar ook andere intellectuele eigendomsrechten zoals merken en modellen zijn van belang in een innovatieproject. Voor bepaalde innovaties kan het merk bijvoorbeeld heel belangrijk zijn. Een weloverwogen bescherming van dit merk is dat dan des te meer. 

Eindfase van het O&O-project

Tegen het einde van het project dient er ook voor gezorgd dat de verwachte resultaten van het project kunnen worden benut en dat een dergelijke exploitatie geen inbreuk maakt op rechten van derden of andere technologieën en producten die reeds op de markt bestaan. Dit noemt men de vrijheid-van-exploitatie verificatie voor vrijgave. Voor merken dient er bijvoorbeeld geverifieerd te worden of het gewenste merk beschikbaar is in de gewenste klassen. Hiervoor is het aan te raden om een onderzoek te verrichten in gespecialiseerde merkendatabanken.

Hetzelfde geldt voor octrooien. Er dient geverifieerd te worden of voor alle gebruikte technologieën de nodige rechten voorhanden zijn en of geen inbreuk wordt gemaakt op octrooien van derden. Het niet verrichten van deze verificaties, kan serieuze implicaties inhouden. Bijvoorbeeld, indien derden inbreukclaims indienen en de succesvolle uitvoering van het project in gevaar brengen, kan de volledige investering voor niets zijn geweest. 

frank vc
Frank Van Coppenolle

European Patent Attorney
Co-Head Patent Practice
Partner

 

 

 

" Daarom is het van belang om in elke stap van het O&O-project de nodige maatregelen te nemen omtrent intellectuele eigendom. U zal er bij de succesvolle implementatie van uw innovatie alleen maar blij om zijn."

Met dank aan onze partner

gevers