Diversiteit

DiversiteitDe integratie van ouderen, allochtonen, personen met een arbeidshandicap en andere zogenaamde 'kansengroepen' op de arbeidsmarkt, is sinds enkele jaren een thema waar de overheid, de sociale partners, de belangenorganisaties van deze groepen en ook de media zich over buigen. Enerzijds omdat het aandeel van deze groepen, in het bijzonder de ouderen en allochtonen, op een krimpende arbeidsmarkt steeds groter wordt; anderzijds omdat zij vandaag minder aan het werk zijn in vergelijking met de gemiddelde Vlaamse beroepsbevolking en dit omdat ze niet (meer) actief op zoek zijn naar een job of omdat ze werkloos zijn.

De bedrijfswereld wordt aangesproken op zijn verantwoordelijkheid om de integratie van deze groepen te bevorderen. Voka heeft sinds eind jaren negentig hier ook engagementen opgenomen en -samen met heel wat Vlaamse ondernemingen- verschillende acties op het getouw gezet.

De ondernemingswereld wil in deze maatschappelijk relevante thematiek zijn verantwoordelijkheid opnemen, maar stelt duidelijk voorop dat het om een gedeelde verantwoordelijkheid gaat. Ook de overheid, het onderwijs, de vakbonden, de collega's op de werkvloer en -niet in het minst- de kansengroepen en hun vertegenwoordigers zelf hebben in dit dossier een zware verantwoordelijkheid.

Wanneer de werkzaamheidsgraad van deze groepen de komende jaren drastisch naar omhoog moet, betekent dit niet alleen dat ondernemingen deze groepen gelijke kansen moeten geven op een job. Het betekent tevens dat het werkgelegenheidsbeleid hen stimuleert om actief op zoek te gaan naar een job, dat het onderwijs hen de competenties bijbrengt die relevant zijn voor de arbeidsmarkt, dat de kansengroepen zelf gemotiveerd zijn en een goede werkattitude hebben, ...

Uitspraken uit verschillende hoeken en wetgevende initiatieven doen de druk op ondernemingen evenwel toenemen. Waar het diversiteitbeleid vandaag gestoeld is op vrijwilligheid, gaan meer en meer stemmen op om via quota of verplichte diversiteitsplannen de tewerkstelling van kansengroepen te forceren. Voka gelooft niet in deze dwingende aanpak die weerom de verantwoordelijkheid onevenredig bij de ondernemingen legt.

Vanuit deze spanningsvelden focust Voka zich op het engagement dat het zelf wenst aan te gaan, op wat het verwacht van de overheid en het grote belang van een positieve aanpak die gedragenheid creëert en doet toenemen bij de bedrijfswereld, eerder dan negatieve aanpak die ongetwijfeld weerstand tot stand zal brengen.

Acties

Sinds midden jaren '90 engageert Voka zich om inspanningen te doen om de integratie van allochtonen, personen met een arbeidshandicap, ouderen en jongeren, … op de arbeidsmarkt te bevorderen.

Enerzijds engageerde Voka zich in diverse akkoorden om bij te dragen tot een evenredige arbeidsmarktpositie van de zgn. 'kansengroepen', dit zijn groepen o.w.v. een bepaald kenmerk oververtegenwoordigd zijn in de werkloosheidsstatistieken, te verbeteren. 

Anderzijds zorgt de groeiende diversiteit in de samenleving ervoor dat bedrijven sowieso meer diversiteit binnen de bedrijfsmuren ondervinden. Deze diversiteit en de manier om er mee om te gaan is niet steeds evident. Het roept meermaals weerstanden op bij werknemers en klanten. Niet het minst de etnische diversiteit. De diversiteit ontkennen zou evenwel fout zijn. Bedrijven zouden zo bijdragen tot maatschappelijke segregatie en sociale uitsluiting en zich bovendien afsluiten van waardevol talent. Meer nog: in een veranderende economische omgeving die steeds complexer, diverser en meer internationaal wordt kan een divers personeelsbestand winsten opleveren. Het klantenprofiel wordt ook diverser. Management van diversiteit is daarom een 'business case'.

Sinds 1997 bouwde het toenmalige  Vlaams Economisch Verbond een actieplan uit om de diversiteit op de arbeidsmarkt te bevorderen en uitsluiting van bepaalde groepen, zoals allochtonen, personen met een handicap en ouderen, te voorkomen.

Daarnaast gaf Voka ook mee vorm aan het Vlaams diversiteitsbeleid. De Vlaamse overheid en de Vlaamse sociale partners engageerden zich meermaals om de arbeidsmarktpositie van de zogenaamde kansengroepen en in het bijzonder allochtonen, oudere werkzoekenden en personen met een handicap te bevorderen.


De brochure rond de tewerkstelling van kortgeschoolden, vindt u hier.

Error loading MacroEngine script (file: /Themes/RelatedNews.cshtml)
ThemeContent