Voka en Europa

De Europese Unie heeft een enorme impact om de werkomgeving van de ondernemingen. Die impact wordt almaar groter. Nagenoeg 80% van de nationale of regionale wetgeving komt rechtstreeks of onrechtstreeks voort uit beslissingen en regelgeving op EU-niveau. Denken we aan productnormering, milieureglementering, concurrentieregels, marktreglementering, consumentenbescherming…De EU biedt onze bedrijven meer opportuniteiten door het creëren van een gelijk speelveld binnen een markt van 500 miljoen consumenten in 28 lidstaten.

De EU trekt ook steeds meer de krijtlijnen voor het budgettair, fiscaal en sociaaleconomisch beleid van de nationale en regionale overheden.  Om uit de eurocrisis te raken is meer Europa nodig, zowel een verdieping van de eenheidsmarkt als  een strikt EU-kader voor noodzakelijke sociaaleconomische hervormingen om de Europese economieën competitiever te maken in de nieuwe wereldeconomie.

Voka heeft daarom zijn werking rond de EU verder uitgebouwd. De Europese besluitvorming wordt opgevolgd binnen de diverse thematische werkterreinen als  milieu,  arbeidsmarkt, innovatie, fiscaliteit…We lobbyen voor een EU-regelgeving die de Europese markt beter integreert, zorgt voor gelijke concurrentievoorwaarden in de EU en tegelijk de werkingsvoorwaarden voor ondernemingen niet nodeloos ingewikkeld maakt. We scannen ook de mogelijkheden die de EU biedt aan onze ondernemingen in allerlei ondersteuningsprogramma's, voor  onderzoek en ontwikkeling, investeringen, bedrijfsfinanciering… Nuttige informatie over EU-wetgeving en steunprogramma's wordt doorgegeven via het Voka-netwerk.

Om meer impact te hebben op het uitgebreide EU-terrein participeert Voka in het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap (Vleva). Dit agentschap is een publiek-privaat partnership tussen de Vlaamse overheid en middenveldorganisaties, waaronder Voka naast andere werkgeversorganisaties. Vleva screent de EU-omgeving op  relevante informatie over regelgevende initiatieven of steunmogelijkheden voor bedrijven.

Verder werkt Voka samen met Eurochambres, de Europese koepelorganisatie van alle Kamers van Koophandel in de EU. Eurochambres lobbyt bij de EU voor de vrijwaring van de belangen van alle ondernemingen. 

Content