Nuttige links voor zakendoen met overheden in Europa

WETGEVEND KADER OVERHIDSOPDRACHTEN
http://eur-lex.europa.eu/nl/legis/latest/chap0630.htm en http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/rules/current/index_en.htm  Geldende regelgeving inzake overheidsopdrachten, drempelbedragen, uitvoeringsbesluiten, etc. 

http://simap.europa.eu  Informatie over overheidsopdrachten in Europa (bv. nationale databanken aanbestedingen, wetgeving en bijkomende informatie over CPV en andere termen)

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002R1605:20071227:NL:PDF Financieel reglement (zoeken op procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten).

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002R2342:20070501:NL:PDF Uitvoeringsmodaliteiten (zoeken op plaatsing van overheidsopdrachten).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:179:0002:0007:NL:PDF
Interpretatieve mededeling m.b.t. opdrachten die niet of slechts gedeeltelijk onder de richtlijnen inzake overheidsopdrachten vallen.

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/rules/older/index_en.htm Verklarende nota’s (o.m. competitieve dialoog en raamcontracten).

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/rules/gpa-wto/index_en.htm Government Procurement Agreement (GPA) - Wereldhandelsorganisatie.

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/rules/free_trade_agreements/index_en.htm en http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/international_access/index_en.htm Europese Vrijhandelsakkoorden en besprekingen derde landen wederzijdse toegang.

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/rules/exempt_markets/index_en.htm Uitgesloten sectoren.

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/rules/defence_procurement/index_en.htm Militaire aanbestedingen.

http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/services/general-interest/index_en.htm Aanbestedingen van Diensten van algemeen economisch belang (DAEB).


WAAR OVERHEIDSOPDRACHTEN VINDEN?
http://ted.europa.eu/ Elektronische databank voor Europese aanbestedingen boven bepaalde drempelbedragen (bijlage S van het Publicatieblad van de EU).

http://europa.eu/policies-activities/tenders-contracts/index_nl.htm Links naar de websites met overheidsopdrachten van de EU-instellingen en organen.

http://ec.europa.eu/contracts_grants/contracts_en.htm
Aanbestedingen Europese Commissie

http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htmAanbestedingen Europees Parlement.

https://tendering.consilium.europa.eu/ Aanbestedingen Raad van de EU
 
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.notice-of-prior-information Aanbestedingen Europees Economisch en Sociaal Comité.

http://cor.europa.eu/en/about/tenders/Documents/Planification%20indicative%202eme%20semestre%202012.pdf Aanbestedingen Comité van de Regio’s.

http://ec.europa.eu/contracts_grants/contracts_nl.htm Links naar de websites met overheidsopdrachten van de verschillende diensten van de Europese Commissie.

http://ec.europa.eu/oib/procurement_en.htm#ancre04 Bureau voor Infrastructuur en Logistiek in Brussel (OIB).

http://europa.eu/agencies/public_contracts/index_nl.htm Contracten van EU agentschappen.

http://simap.europa.eu/supplier/national-procurement-databases/index_en.htm Toegang tot de nationale databanken met openbare aanbestedingen.

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1342601547558&do=publi.welcome&userlanguage=en Toegang tot de aanbestedingen van EuropeAid (externe hulpprorgramma’s).


INTERESSANTE TOOLS
http://www.vleva.eu/subsidiewijzer Vleva subsidiewijzer (projectsubsidies).

http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do E-certis: informatiesysteeem certificaten en attesten voor grensoverschrijdende aanbestedingen.

http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/en_GB/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=KV8108537 Brochure over zaken doen met de Europese Commissie (overheidsopdrachten).

http://ec.europa.eu/small-business/index_nl.htm Europees  Portaal met informatie voor kmo’s: van praktisch advies en beleidskwesties tot lokale contactpunten en links naar netwerken.

http://ec.europa.eu/youreurope/business/index_nl.htm Uw Europa bedrijfsleven: portaalsite voor burgers en bedrijven met praktische informatie over rechten en mogelijkheden in de EU.

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/introduction NUTS: nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek / statistische regio's van Europa.

www.publicprocurementnetwork.org Netwerk Europese overheidsopdrachten.

http://ec.europa.eu/solvit/site/index_nl.htm Solvit: systeem voor het oplossen van problemen op de interne markt.

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/rules/current/index_en.htm Common Procurement Vocabulary (CPV).

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/partnerships/index_en.htm Informatie over partnerschappen (PPS, PPP en concessies).

http://simap.europa.eu/enotices/changeLanguage.do?language=nl en https://etendering.ted.europa.eu Online tools om documenten en informatie te downloaden en/of online in te vullen.

http://ec.europa.eu/budget/execution/legal_entities_en.htm Standaardformulieren ter identificatie van de onderneming.

http://curia.europa.eu Het Hof van Justitie van de EU.

http://www.ombudsman.europa.eu Europese ombudsman.

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/infringements/remedies/index_en.htm Remedies directive (Richtlijn 2007/66/EC)


ALGEMENE INFORAMTIE OVER DE EU INSTELLINGEN EN HET BELEID
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_nl.htm Lijst met hyperlinks naar de instellingen en andere organen van de Europese Unie.

http://ec.europa.eu/enterprise/index_en.htm Directoraat-Generaal Ondernemingen en Industrie, verantwoordelijk voor ondernemings- en industriebeleid.

europa.eu/pol/singl/index_nl.htm Interne marktbeleid en -wetgeving


EUROPE AID
http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm Directoraat-Generaal Ontwikkeling en Samenwerking.

http://ec.europa.eu/enlargement/index_en.htm Directoraat-Generaal Uitbreiding.

http://eeas.europa.eu/index_nl.htm Europese Dienst voor Extern Optreden.

http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/thematic_en.htm Thematische instrumenten en landen.

http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/geographic_en.htm Geografische instrumenten.

http://ec.europa.eu/europeaid/what/index_en.htm Prioritaire sectoren en activiteiten.

http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do Praktische Gids – PRAG.

http://www.vleva.eu/sites/www.vleva.eu/files/events/bijlages/ec_agneta_lindqvist_0.pdf
Presentatie Praktische Gids - PRAG (vleva-workshop).

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome&userlanguage=en Zoekfunctie aanbestedingen Externe samenwerkingsprogramma’s.

http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/beneficiaries/index.cfm?lang=en begunstigden van vroegere Externe samenwerkingsprogramma’s contracten.


TOEKOMST OVERHEIDSAANBESTEDINGEN
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/reform_proposals_en.htm en http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/931&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en Ontwerprichtlijnen en FAQ openbare aanbestedingen.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0015:FIN:NL:PDF  Groenboek over de modernisering van overheidsopdrachten.

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/e-procurement/index_en.htm E-procurement.


ZAKENDOEN OVER DE GRENZEN
http://www.enterpriseeuropevlaanderen.be/home/overheidsopdrachten.html Online databank van overheidsopdrachten.

Frankrijk
http://www.oseo.fr/votre_projet/commande_publique Portaalsite overheidsaanbestedingen voor kmo’s.

http://www.oseo.fr/votre_projet/financer_sa_tresorerie/s_informer/fiches_pratiques Praktische fiches.

http://www.oseo.fr/votre_projet/financer_sa_tresorerie/etre_accompagne/guide_pratique2 Gids voor kmo’s.

Nederland
www.tenderned.nl  Publicatie overheidsopdrachten.

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aanbesteden/
Site Rijksoverheid met uitleg aanbesteden.

http://www.pianoo.nl/regelgeving/aanbestedingswet Nieuwe aanbestedingswet.

Duitsland
http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Wirtschaft/Wirtschaftspolitik/oeffentliche-auftraege.html Ministerie van Economie.

www.bescha.bund.de (Publikationen) Aankoopdienst van Binnenlandse zaken.

www.kdb.bund.de Aankoopcentrale van de overheid

Verenigd Koninkrijk
http://gps.cabinetoffice.gov.uk/ Aankoopcentrale overheid.

http://www.legislation.gov.uk/uksi/2006/5/contents/made Volledige wetgeving.

http://contractsfinder.co.uk/ Contracts Finder.

http://www.abh-ace.be/nl/exporteursinfo/database_handelsopportuniteiten/ Het Agentschap voor buitenlandse handel beschikt over uitgebreide databank van wereldwijde aanbestedingen.

Content